Zaję­cia warsz­ta­to­we z mini­stran­tu­ry zosta­ły podzie­lo­ne w zależ­no­ści od stop­nia zaawan­so­wa­nia. Obej­mu­ją naukę mini­stran­tu­ry od Mszy recy­to­wa­nej po Mszę solen­ną, godzi­ny kano­nicz­ne i cele­bra­cje dodat­ko­we, uwzględ­nia­jąc wszyst­kie funk­cje peł­nio­ne przez mini­stran­tów w cza­sie litur­gii. W warsz­ta­tach mogą wziąć udział zarów­no oso­by bez dotych­cza­so­we­go doświad­cze­nia w służ­bie jak i prak­ty­ku­ją­cy mini­stran­ci, chcą­cy posze­rzyć swo­ją wie­dzę i doszli­fo­wać prak­ty­kę. Moż­na się zapi­sać do nastę­pu­ją­cych grup:

Gru­pa M1 (gru­pa podstawowa)
– pod­sta­wy mini­stran­tu­ry tradycyjnej
– nauka mini­stran­tu­ry do Mszy recytowanej

Gro­up M1 ENG (begin­ner level)
– altar boys work­shop for English spe­aking candidates

Gru­pa M2 (gru­pa śred­nio zaawansowana)
– nauka funk­cji mini­stranc­kich (ako­li­ci, tury­fe­rzy, i cero­fe­ra­riu­sze) na Mszach śpie­wa­nych i solennych

Gru­pa M3 (gru­pa zaawansowana)
– nauka funk­cji cere­mo­nia­rza na Mszach śpie­wa­nych i solennych
– pod­sta­wy kalen­da­rza liturgicznego
– przy­go­to­wy­wa­nie cele­bra­cji sakramentów
– przy­go­to­wy­wa­nie i posłu­ga do cele­bra­cji godzin kanonicznych

Aby zapi­sać się do gru­py M1 nie wyma­ga­my wie­dzy z zakre­su ministrantury.
Aby zapi­sać się do gru­py M2 nale­ży posia­dać wie­dzę i umie­jęt­no­ści gru­py M1.
Aby zapi­sać się do gru­py M3 nale­ży posia­dać wie­dzę i umie­jęt­no­ści grup M1 oraz M2.

Zapi­su­jąc się na warsz­ta­ty wybie­ra­my tyl­ko jed­ną gru­pę. W cza­sie warsz­ta­tów moż­li­we będzie przej­ście do wyż­szej gru­py wraz z naby­wa­niem umie­jęt­no­ści. Uczest­ni­cy warsz­ta­tów mini­stranc­kich powin­ni posia­dać wła­sną sutan­nę oraz kom­żę. Do posłu­gi nie­zbęd­na będzie rów­nież bia­ła koszu­la, czar­ne spodnie i buty. Jeśli mamy, to war­to zabrać tak­że msza­lik z ministranturą.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder