Pią­tek (5.08.16), rocz­ni­ca kon­se­kra­cji Bazy­li­ki N.M.P. Śnież­nej, uro­czy­ste nie­szpo­ry z 4 asystentami.

Sobo­ta (6.07.16), świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go, pro­ce­sja w bazy­li­ce licheńskiej.

XII nie­dzie­la po Zesła­niu Ducha Świę­te­go (7.08.16), pro­ce­sja nie­dziel­na i msza św. solen­na z aspersją.

Wto­rek (9.08.16), Wigi­lia św. Waw­rzyń­ca, głów­na msza św. warsz­ta­tów w bazy­li­ce licheń­skiej, w obec­no­ści (coram epi­sco­po) J.E. ks. bp. Wie­sła­wa Merin­ga (zdję­cia z Mszy w innym albumie).

Głów­na Msza św. Warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di 2016 spra­wo­wa­na była 9 sierp­nia 2016 roku w Bazy­li­ce Licheń­skiej, w obec­no­ści (coram epi­sco­po) JE ks. bp. Wie­sła­wa Merin­ga, ordy­na­riu­sza die­ce­zji wło­cław­skiej. Była to pry­mi­cyj­na Msza św., w sta­rej for­mie rytu rzym­skiej, ks. neo­pre­zbi­te­ra Sła­wo­mi­ra Grze­li. Tego dnia przy­pa­dał, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym, obchód Wigi­lii świę­ta św. Wawrzyńca.

Śro­da (10.08.16), świę­to św. Wawrzyńca.