Regu­la­min Warsz­ta­tów Litur­gicz­nych Ars Celebrandi

 1. Reje­stra­cja Uczest­ni­ków odby­wa się dro­gą elektroniczną.
 2. Warsz­ta­ty mają cha­rak­ter zamknię­ty i tyl­ko zare­je­stro­wa­ni Uczest­ni­cy mają pra­wo brać w nich udział. Cele­bra­cje litur­gicz­ne, któ­re odby­wa­ją się w trak­cie Warsz­ta­tów są publicz­ne i ogólnodostępne.
 3. Uczest­ni­cy nie mogą odstę­po­wać swo­je­go miej­sca oso­bom trze­cim bez uzgod­nie­nia tego z Organizatorem.
 4. Uczest­ni­cy ubez­pie­cza­ją się we wła­snym zakresie.
 5. Wysła­nie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go i wpła­ta zalicz­ki w kwo­cie 300 zł. w wyzna­czo­nym ter­mi­nie (do 2 tygo­dni od otrzy­ma­nia potwier­dze­nia zgło­sze­nia ) są jed­no­znacz­ne z rezer­wa­cją miej­sca na Warsz­ta­tach. Brak wpła­ty zalicz­ki w wyzna­czo­nym ter­mi­nie skut­ku­je usu­nię­ciem zgłoszenia.
 6. Wnie­sio­na zalicz­ka ozna­cza­ją­ca doko­na­nie rezer­wa­cji miej­sca nie pod­le­ga zwrotowi. 
 7. Pozo­sta­ła kwo­ta opła­ty powin­na zostać prze­sła­na na kon­to Orga­ni­za­to­ra nie póź­niej niż do 10 czerw­ca br.
 8. Uczest­nik naru­sza­ją­cy porzą­dek poprzez łama­nie ogól­nie przy­ję­tych norm kul­tu­ry zacho­wa­nia może zostać usu­nię­ty z Warsz­ta­tów przez Orga­ni­za­to­ra bez pra­wa zwro­tu wnie­sio­nej opłaty.
 9. Warsz­ta­ty są pro­wa­dzo­ne w zgo­dzie z naucza­niem Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go. Publicz­na kry­ty­ka tego naucza­nia może skut­ko­wać usu­nię­ciem Uczest­ni­ka z Warsz­ta­tów bez pra­wa zwro­tu wnie­sio­nej opłaty.
 10. Oso­by nie­peł­no­let­nie mogą brać udzia­łu w Warsz­ta­tach tyl­ko pod opie­ką rodzi­ca lub praw­ne­go opie­ku­na. W przy­pad­ku wska­za­nia przez rodzi­ców opie­ku­na, uczest­nik dostar­cza Orga­ni­za­to­ro­wi odpo­wied­nie upo­waż­nie­nie rodzi­ców na udział ich dziec­ka w Warsz­ta­tach pod opie­ką wska­za­nej oso­by peł­no­let­niej. Wzór doku­men­tu jest dostęp­ny u Organizatora.
 11. Uczest­ni­cy warsz­ta­tów korzy­sta­ją­cy z noc­le­gu w Domu Piel­grzy­ma są kwa­te­ro­wa­ni w odpo­wied­nich poko­jach na pod­sta­wie wybra­nej opcji w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym. Zakwa­te­ro­wa­nie osób duchow­nych i świec­kich odby­wa się w osob­nych poko­jach. Pro­si­my mieć to na uwa­dze przy wska­zy­wa­niu osób do wspól­ne­go pokoju.
 12. Na tere­nie Sank­tu­arium obo­wią­zu­je zakaz spo­ży­wa­nia alko­ho­lu. Uczest­nik naru­sza­ją­cy zakaz może zostać usu­nię­ty z Warsz­ta­tów przez Orga­ni­za­to­ra bez pra­wa zwro­tu wnie­sio­nej opłaty.
 13. Cisza noc­na na tere­nie Sank­tu­arium i w domu „Betle­jem” obo­wią­zu­je w godzi­nach 22.0006.00.
 14. Pod­czas Warsz­ta­tów obo­wią­zu­je zakaz han­dlu i świad­cze­nia innych usług odpłat­nych bez zgo­dy Organizatora.
 15. Zgod­nie z wymo­ga­mi Motu Pro­prio „Tra­di­tio­nis Custo­des”, księ­ża, któ­rzy pod­czas warsz­ta­tów chcą odpra­wiać codzien­ną mszę św. w tra­dy­cyj­nym rycie muszą posia­dać i oka­zać orga­ni­za­to­ro­wi zgo­dę swo­je­go bisku­pa na posłu­gi­wa­nie się msza­łem rzym­skim sprzed reform 1970 r.
 16. Orga­ni­za­tor pla­nu­je prze­pro­wa­dze­nie rela­cji video oraz foto­re­la­cji z wyda­rze­nia dla celów doku­men­ta­cyj­nych, infor­ma­cyj­nych i pro­mo­cyj­nych. Uczest­nik wyda­rze­nia, przy­stę­pu­jąc do udzia­łu w nim, wyra­ża zgo­dę na utrwa­le­nie i wyko­rzy­sta­nie swo­je­go wize­run­ku w celach wska­za­nych powyżej.
 17. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za rze­czy pozo­sta­wio­ne i zgu­bio­ne pod­czas wydarzenia.
 18. Uczest­nik wyda­rze­nia pono­si peł­ną odpo­wie­dzial­ność odszko­do­waw­czą za szko­dy w mie­niu wyrzą­dzo­ne przez nie­go lub oso­by pozo­sta­ją­ce pod jego opieką.
 19. Dane oso­bo­we zbie­ra­ne w pro­ce­sie reje­stra­cji na Warsz­ta­ty są gro­ma­dzo­ne i prze­twa­rza­ne tyl­ko na potrze­by zgło­sze­nia uczest­ni­ków i słu­żą iden­ty­fi­ka­cji oso­by zgła­sza­ją­cej się.
 20. Oso­ba zgła­sza­ją­ca się wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych zawar­tych w zgło­sze­niu w celu nie­zbęd­nym do reali­za­cji pro­ce­su reje­stra­cji, oraz otrzy­my­wa­nia dro­gą elek­tro­nicz­ną infor­ma­cji od Orga­ni­za­to­ra zgod­nie z Usta­wą z dn. 29.08.97 r. o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych (Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883) oraz Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE i zosta­ną usu­nię­te ze zbio­ru Orga­ni­za­to­ra po zakoń­cze­niu wyda­rze­nia. W myśl tej usta­wy oso­ba zgła­sza­ją­ca ma pra­wo do wglą­du w swo­je dane gro­ma­dzo­ne przez orga­ni­za­to­ra oraz pra­wo do ich poprawiania.
 21. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo nie­przy­ję­cia zgło­sze­nia do udzia­łu w warsztatach.
 22. Oso­ba zgła­sza­ją­ca się do udzia­łu w warsz­ta­tach akcep­tu­je zapi­sy niniej­sze­go regulaminu.