Pobyt

Warsz­ta­ty Ars Cele­bran­di odby­wa­ją się w Liche­niu, na tere­nie naj­więk­sze­go w Pol­sce sank­tu­arium maryj­ne­go. Jego cen­trum sta­no­wi Bazy­li­ka Mat­ki Bożej Licheń­skiej, a codzien­ną posłu­gę peł­nią tu Księ­ża Maria­nie. Uczest­ni­cy warsz­ta­tów miesz­ka­ją w domu piel­grzy­ma Betle­jem, jest to naj­now­szy dom na tere­nie sank­tu­arium. Został wybu­do­wa­ny w 2017 roku i zapew­nia wyso­ki stan­dard poby­tu. Ogro­dy ota­cza­ją­ce dom sta­no­wią ide­al­ną prze­strzeń dla odpo­czyn­ku i rekre­acji. W domu piel­grzy­ma znaj­du­je się restau­ra­cja i kawiar­nia, dostęp do Wi-Fi, obok par­king dla gości.  Wszyst­kie posił­ki w ramach wyży­wie­nia uczest­ni­ków są poda­wa­ne w jadal­ni domu piel­grzy­ma. Kościół, kapli­ce oraz sal­ki wykła­do­we znaj­du­ją się w bli­skim sąsiedz­twie domu.

Koszt udzia­łu

Łącz­ny koszt udzia­łu w warsz­ta­tach zale­ży od wybra­nych opcji w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym. Opcje wybo­ru doty­czą dłu­go­ści poby­tu, rodza­ju poko­ju (1,2,3‑osobowy), opcji wyży­wie­nia oraz skład­ki orga­ni­za­cyj­nej. W 2024 roku kosz­ta wyno­szą odpo­wied­nio:

ZAKWATEROWANIE
- Miej­sce w poko­ju 1‑osobowym z łazien­ką: 140 zł. / doba
- Miej­sce w poko­ju 2‑osobowym z łazien­ką: 80 zł. / doba
- Miej­sce w poko­ju 3‑osobowym z łazien­ką: 60 zł. / doba
- Opcjo­nal­nie noc­leg we wła­snym zakre­sie

WYŻYWIENIE
- Peł­ne tygo­dnio­we wyży­wie­nie: 580 zł. / oso­ba (obej­mu­je 3 posił­ki dzien­nie, od kola­cji w dniu przy­jaz­du do śnia­da­nia w dniu wyjaz­du) – w przy­pad­ku krót­sze­go poby­tu koszt wyży­wie­nia jest wyli­cza­ny indy­wi­du­al­nie
- Opcjo­nal­nie wyży­wie­nie we wła­snym zakre­sie

SKŁADKA ORGANIZACYJNA
- Skład­ka pod­sta­wo­wa przy poby­cie do 3 dni: 150 zł.
- Skład­ka pod­sta­wo­wa przy poby­cie powy­żej 3 dni: 250 zł.
- Skład­ka przy­ja­cie­la: 350 zł. (opcjo­nal­nie – ze wspar­ciem orga­ni­za­cyj­nym)
- Skład­ka dobro­dzie­ja: 500 zł. (opcjo­nal­nie – ze wspar­ciem orga­ni­za­cyj­nym)

Skład­ka ta, wraz z ofia­ra­mi indy­wi­du­al­ny­mi i wspar­ciem spon­sor­skim pokry­wa licz­ne kosz­ta orga­ni­za­cji warsz­ta­tów takie jak: zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie kadry, wykła­dow­ców i gości spe­cjal­nych, przy­go­to­wa­nie zajęć prak­tycz­nych pro­wa­dzo­nych przez doświad­czo­nych muzy­ków, cere­mo­nia­rzy i kapła­nów, przy­go­to­wa­nie pakie­tów uczest­ni­ka i iden­ty­fi­ka­to­rów, opra­co­wa­nie i druk książ­ki warsz­ta­to­wej zawie­ra­ją­cej tek­sty litur­gii i śpie­wów, kosz­ta obsłu­gi biu­ra warsz­ta­tów i poli­gra­fii, zakup para­men­tów i wypo­sa­że­nia litur­gicz­ne­go, kosz­ta zwią­za­ne z dosto­so­wa­niem kościo­ła i kaplic, zakup kwia­tów na ołtarz, środ­ków czy­sto­ści, kosz­ta trans­por­tu i pali­wa, obsłu­gi foto­gra­ficz­nej, medial­nej i pra­so­wej, wyna­jem sali kon­fe­ren­cyj­nej, wszel­kie kosz­ta księ­go­we, ban­ko­we, nie­zbęd­ne umo­wy, podat­ki oraz wie­le innych. Dzię­ku­je­my za wszel­kie wspar­cie, któ­re uła­twi nam podo­ła­nie tym kosztom.

Wszyst­kie szcze­gó­ło­we opcje wybo­ru doty­czą­ce noc­le­gów i innych świad­czeń znaj­du­ją się w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym.