Jubi­le­uszo­wa, dzie­sią­ta edy­cja warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di ruszy­ła w czwar­tek 🙂 Codzien­nie publi­ku­je­my albu­my zdjęć na naszym pro­fi­lu na Face­bo­oku: Ars Cele­bran­di. War­to też zaglą­dać na Insta­gram, bo pod­rzu­ca­my tam cza­sem cał­kiem spe­cjal­ne zdję­cia 🙂 Nato­miast na YouTu­be będzie­my zamiesz­czać kaza­nia reko­lek­cyj­ne, gło­szo­ne przez ks. Mate­usza Zawadz­kie­go na Mszach solen­nych. Temat: „Woju­ją­cy czy piel­grzy­mu­ją­cy? Rola tra­dy­cji we współ­cze­snym Koście­le w świe­tle życia św. Pawła”.

Zapra­sza­my do regu­lar­ne­go zaglą­da­nia na nasze media społecznościowe!

Kategorie: Aktualności