Ars Cele­bran­di 2017

Zdję­cia w obiek­ty­wie apa­ra­tu 360°.
Głów­na msza warsz­ta­tów i msza domi­ni­kań­ska.

Dzień 1 – czwar­tek 20.07 – Bł. Cze­sła­wa, Wyznaw­cy.
Dzień przy­jaz­du i otwar­cia warsz­ta­tów.

Dzień 2 – pią­tek 21.07 – Św. Waw­rzyń­ca z Brin­di­si.

Solen­ne requ­iem domi­ni­kań­skie za śp. bp. Iwo­na Odro­wą­ża.

Dzień 3 – sobo­ta 22.07 – Św. Marii Mag­da­le­ny.
Spo­tka­nie z o. Den­ni­sem Koliń­skim SJC oraz pro­ce­sja ku czci NMP Licheń­skiej

Dzień 4 – nie­dzie­la 23.077. Nie­dzie­la po Zesła­niu Ducha Świę­te­go.
Kon­fe­ren­cja „10 lat Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum” oraz Msza św. nie­dziel­na z pro­ce­sją.

Dzień 5 – ponie­dzia­łek 24.07 – Św. Kin­gi, Dzie­wi­cy.
Solen­na Msza św. Requ­iem z pro­ce­sją za spo­czy­wa­ją­cych na cmen­ta­rzu para­fial­nym.

Dzień 6 – wto­rek 25.07 – Św. Jaku­ba, Apo­sto­ła.

Dzień 7 – śro­da 26.07 – Św. Anny, Mat­ki N.M.Panny.
Głów­na Msza św. warsz­ta­tów w Bazy­li­ce Licheń­skiej oraz Msza św. śpie­wa­na w rycie domi­ni­kań­skim.

Dzień 8 – czwar­tek 27.07 – Feria.
Msza św. wotyw­na o Naj­święt­szym Sakra­men­cie i pro­ce­sja teo­fo­rycz­na. Dzień wyjaz­du i zamknię­cia warsz­ta­tów.