Organizatorzy

Fun­da­cja Ars Celebrandi

Sto­wa­rzy­sze­nie Una Voce Polonia

Koor­dy­na­tor warsz­ta­tów
Biu­ro ds. orga­ni­za­cji pro­jek­tu
Tomasz Olszyń­ski

Koor­dy­na­tor ds. litur­gii
Biu­ro warsz­ta­tów mini­stranc­kich
Alek­san­der Barszczewski

Kape­lan warsz­ta­tów
Biu­ro warsz­ta­tów kapłań­skich

ks. Paweł Korupka

Biu­ro warsz­ta­tów muzycz­nych
Mar­cin Bornus-Szczyciński

Biu­ro pra­so­we
dr Domi­ni­ka Krupińska

Dzię­ku­je­my Księ­dzu Bisku­po­wi Krzysz­to­fo­wi Węt­kow­skie­mu, ordy­na­riu­szo­wi die­ce­zji wło­cław­skiej za ojcow­ską tro­skę i życz­li­wość dla dzie­ła Ars Celebrandi.

Pra­gnie­my ser­decz­nie podzię­ko­wać Księ­dzu Bisku­po­wi Wie­sła­wo­wi Merin­go­wi, któ­ry jako ordy­na­riusz wło­cław­ski pierw­szy obda­rzył nas zaufa­niem i opie­ką oraz był wie­lo­let­nim hono­ro­wym patro­nem naszych warsztatów.

Spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia pra­gnie­my zło­żyć na ręce Księ­dza Wik­to­ra Gumien­ne­go MIC, byłe­go kusto­sza Sank­tu­arium w Liche­niu, pod­czas któ­re­go kaden­cji zosta­ła zapo­cząt­ko­wa­na idea naszych warsztatów.

Za moż­li­wość orga­ni­za­cji kolej­nych edy­cji warsz­ta­tów oraz ser­decz­ną gości­nę w licheń­skim sank­tu­arium skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie kusto­szom sank­tu­arium NMP Licheń­skiej Księ­dzu Janu­szo­wi Kuma­li MIC i Księ­dzu Sła­wo­mi­ro­wi Homon­ci­ko­wi MIC.

Dzię­ku­je­my za życz­li­wą współ­pra­cę, otwar­tość, sta­ły kon­takt i wspar­cie wice­ku­sto­szo­wi sank­tu­arium Księ­dzu Ada­mo­wi Stan­kie­wi­czo­wi MIC.

Dzię­ku­jąc za otwar­tość i życz­li­wość, jaką księ­ża maria­nie od same­go począt­ku oka­za­li naszej ini­cja­ty­wie, pra­gnie­my zapew­nić o naszej pamię­ci i modlitwie.


Patro­nat i partnerzy: