Orga­ni­za­to­rzy

                                                                        Orga­ni­za­tor                                             Patro­nat hono­ro­wy

                              herb_bp_Mering
      Sto­wa­rzy­sze­nie                                      J.E. bp Wie­sław Mering
    Una Voce Polo­nia                                     
ordy­na­riusz wło­cław­ski 


Koor­dy­na­tor warsz­ta­tów
Biu­ro ds. orga­ni­za­cji pro­jek­tu
Tomasz Olszyń­ski
(Una Voce Polo­nia, Gdań­skie Śro­do­wi­sko Tra­dy­cji Kato­lic­kiej)  

Koor­dy­na­tor ds. litur­gii
Biu­ro warsz­ta­tów mini­stranc­kich
Jaro­sław Jar­czew­ski
(Una Voce Polo­nia, Opol­skie Śro­do­wi­sko Tra­dy­cji Łaciń­skiej)

Kape­lan warsz­ta­tów
Biu­ro warsz­ta­tów kapłań­skich

ks. Paweł Korup­ka 

Biu­ro warsz­ta­tów muzycz­nych
o. Woj­ciech Goła­ski OP

Biu­ro pra­so­we
dr Domi­ni­ka Kru­piń­ska

Współ­pra­ca:

Sank­tu­arium Maryj­ne w Liche­niu, Gdań­skie Śro­do­wi­sko Tra­dy­cji Kato­lic­kiej, Opol­skie Śro­do­wi­sko Tra­dy­cji Łaciń­skiej, Wier­ni tra­dy­cji łaciń­skiej Archi­die­ce­zji Poznań­skiej, Dusz­pa­ster­stwo Tra­dy­cji Litur­gicz­nej Usus Anti­qu­ior w Szcze­ci­nie, Dusz­pa­ster­stwo Wier­nych Tra­dy­cji Łaciń­skiej w Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej, Tra­dy­cja Kato­lic­ka para­fii Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Byd­gosz­czy, Para­fia św. Jana Chrzci­cie­la w Osta­sze­wie, Zakon Bra­ci Mniej­szych Fran­cisz­ka­nów w Kady­nach, Scho­la litur­gicz­na „Can­ta­te Fra­tres”, Ini­cja­ty­wa „Coetus Fide­lium” – rytdominikański.pl, Brac­two Przed­mu­rza.

Spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia pra­gnie­my zło­żyć na ręce ks. Wik­to­ra Gumien­ne­go MIC, byłe­go kusto­sza Sank­tu­arium w Liche­niu, pod­czas któ­re­go kaden­cji zosta­ła zapo­cząt­ko­wa­na idea naszych warsz­ta­tów.

Za wspar­cie i pomoc w orga­ni­za­cji kolej­nych edy­cji warsz­ta­tów skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia obec­ne­mu kusto­szo­wi sank­tu­arium ks. Janu­szo­wi Kuma­li MIC.
Dzię­ku­je­my rów­nież za życz­li­wą współ­pra­cę i sta­ły kon­takt wice­ku­sto­szo­wi sank­tu­arium ks.  Ada­mo­wi Stan­kie­wi­czo­wi MIC.
Dzię­ku­jąc za otwar­tość i życz­li­wość, jaką księ­ża maria­nie od same­go począt­ku oka­za­li naszej ini­cja­ty­wie, pra­gnie­my zapew­nić o naszej pamię­ci w modli­twie.


Patro­nat i part­ne­rzy: