Orga­ni­za­to­rzy

                                                                        Orga­ni­za­tor                                             Patro­nat honorowy

                              herb_bp_Mering
      Sto­wa­rzy­sze­nie                                      J.E. bp Wie­sław Mering
    Una Voce Polo­nia                                     
ordy­na­riusz włocławski 


Koor­dy­na­tor warsztatów
Biu­ro ds. orga­ni­za­cji projektu
Tomasz Olszyń­ski
(Una Voce Polo­nia, Gdań­skie Śro­do­wi­sko Tra­dy­cji Katolickiej) 

Koor­dy­na­tor ds. liturgii
Biu­ro warsz­ta­tów ministranckich
Jaro­sław Jarczewski
(Una Voce Polo­nia, Opol­skie Śro­do­wi­sko Tra­dy­cji Łacińskiej)

Kape­lan warsztatów
Biu­ro warsz­ta­tów kapłańskich

ks. Paweł Korupka 

Biu­ro warsz­ta­tów muzycznych
o. Woj­ciech Goła­ski OP

Biu­ro prasowe
dr Domi­ni­ka Krupińska

Współ­pra­ca:

Sank­tu­arium Maryj­ne w Liche­niu, Dusz­pa­ster­stwo Tra­dy­cji Kato­lic­kiej Archi­die­ce­zji Gdań­skiej, Opol­skie Śro­do­wi­sko Tra­dy­cji Łaciń­skiej, Dusz­pa­ster­stwo Tra­dy­cji Kato­lic­kiej Archi­die­ce­zji Poznań­skiej, Dusz­pa­ster­stwo Tra­dy­cji Kato­lic­kiej w Bia­łym­sto­ku, Dusz­pa­ster­stwo Tra­dy­cji Litur­gicz­nej Usus Anti­qu­ior w Szcze­ci­nie, Dusz­pa­ster­stwo Tra­dy­cji Łaciń­skiej w Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej, Zakon Bra­ci Mniej­szych Fran­cisz­ka­nów w Kady­nach, Ini­cja­ty­wa „Coetus Fide­lium” – rytdominikański.pl, Brac­two Przedmurza.

Spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia pra­gnie­my zło­żyć na ręce ks. Wik­to­ra Gumien­ne­go MIC, byłe­go kusto­sza Sank­tu­arium w Liche­niu, pod­czas któ­re­go kaden­cji zosta­ła zapo­cząt­ko­wa­na idea naszych warsztatów.

Za wspar­cie i pomoc w orga­ni­za­cji kolej­nych edy­cji warsz­ta­tów skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia obec­ne­mu kusto­szo­wi sank­tu­arium ks. Janu­szo­wi Kuma­li MIC.
Dzię­ku­je­my rów­nież za życz­li­wą współ­pra­cę i sta­ły kon­takt wice­ku­sto­szo­wi sank­tu­arium ks.  Ada­mo­wi Stan­kie­wi­czo­wi MIC.
Dzię­ku­jąc za otwar­tość i życz­li­wość, jaką księ­ża maria­nie od same­go począt­ku oka­za­li naszej ini­cja­ty­wie, pra­gnie­my zapew­nić o naszej pamię­ci w modlitwie.


Patro­nat i partnerzy: