Dzień 1 – czwar­tek 4 lipca

14.0016.30 – Zakwa­te­ro­wa­nie uczest­ni­ków (dom Betle­jem – recep­cja warsztatów)

17.00MSZA SOLENNA z pro­ce­sją (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

19.15 – Kola­cja (dom Betle­jem)

20.00 – Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne (dom Betle­jem – sala konferencyjna)

21.00 – Spo­tka­nia orga­ni­za­cyj­ne w gru­pach (dom Betle­jem, sal­ki warsztatowe)

22.00 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)

Dzień 2 – pią­tek 5 lipca

06.00 Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)

06.45 – Msze recy­to­wa­ne (blok I) / Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)

07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)

07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem naboż­nym (kościół św. Doroty)

08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)

09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)

11.30MSZA SOLENNA (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

13.45 – Obiad (dom Betle­jem)

15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)

17.00 – Nabo­żeń­stwo pierw­szo­piąt­ko­we z wysta­wie­niem (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

18.30 – Kola­cja (dom Betlejem)

19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betlejem)

21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Częstochowskiej)

21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)

Dzień 3 – sobo­ta 6 lipca

06.00 – Lau­des (kościół MB. Częstochowskiej)

06.45 – Msze recy­to­wa­ne (blok I) / Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)

07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)

07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem naboż­nym (kościół św. Doroty)

08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)

09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)

11.30MSZA SOLENNA (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

13.45 – Obiad (dom Betle­jem)

15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)

17.00 – Nie­szpo­ry ludo­we (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)

19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne /  (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betlejem)

21.00 – Apel z różań­cem i pro­ce­sja ku czci NMP Licheń­skiej (Bazy­li­ka NMP Licheń­skiej – uczest­ni­czy­my liturgicznie)

23.00 – Matu­ti­num i Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

Dzień 4 – nie­dzie­la 7 lipca

06.00 Pry­ma (kościół MB. Częstochowskiej)

06.45 – Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)

07.00 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem naboż­nym (kościół św. Doroty)

07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)

08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)

09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)

11.10Ter­cja (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

11.30MSZA SOLENNA z asper­sją i pro­ce­sją (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

13.45 – Obiad (dom Betle­jem)

15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)

16.40 – Sek­sta (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

17.00 – Msza śpie­wa­na w rycie domi­ni­kań­skim (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

18.10 – Nona (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)

19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betlejem)

21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Częstochowskiej)

21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)

Dzień 5 – ponie­dzia­łek 8 lipca

06.00 Lau­des (kościół MB. Częstochowskiej)

06.45 – Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)

07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)

07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem naboż­nym (kościół św. Doroty)

08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)

09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)

11.30MSZA SOLENNA w rycie domi­ni­kań­skim (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

13.45 – Obiad (dom Betlejem)

15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)

17.00 – Msza śpie­wa­na Requ­iem z abso­lu­cją (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

18.30 – Kola­cja (dom Betlejem)

19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betlejem)

19.30 – Spo­tka­nie z ks. dr. Mate­uszem Mar­kie­wi­czem IBP, wykła­dow­cą i sekre­ta­rzem gene­ral­nym Insty­tu­tu Dobre­go Paste­rza (dom Betle­jem – sala konferencyjna)

21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Częstochowskiej)

21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)

Dzień 6 – wto­rek 9 lipca

06.00 Lau­des (kościół MB. Częstochowskiej)

06.45 – Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)

07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)

07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem naboż­nym (kościół św. Doroty)

08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)

09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)

11.10 – Lau­des pro defunc­tis (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

11.30MSZA SOLENNA REQUIEM z pro­ce­sją sta­cyj­ną (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

14.00 – Obiad (dom Betle­jem)

15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)

17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)

19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betlejem)

19.30 – Wykład: dr Mar­cin Loch – „Wymo­wa i akcent w języ­ku łaciń­skim” (dom Betle­jem – sala konferencyjna)

21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Częstochowskiej)

21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)

Dzień 7 – śro­da 10 lipca

06.00 – Lau­des (kościół MB. Częstochowskiej)

06.45 – Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)

07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)

07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem naboż­nym (kościół św. Doroty)

08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)

09.3012.00 – blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)

12.30 – Obiad (dom Betle­jem)

13.40MSZA SOLENNA (Bazy­li­ka NMP Licheńskiej)

17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)

18.30 – Kola­cja (dom Betlejem)

19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betlejem)

21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Częstochowskiej)

21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)

Dzień 8 – czwar­tek 11 lipca

06.00 – Lau­des (kościół MB. Częstochowskiej)

06.45 – Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)

07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)

07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem naboż­nym (kościół św. Doroty)

08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)

09.0010.30 – Pako­wa­nie i wykwa­te­ro­wa­nie (dom Betle­jem – klu­cze odda­je­my do recep­cji a baga­że depo­nu­je­my w biu­rze warsztatów)

10.30 – Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce (dom Betle­jem – sala konferencyjna)

11.45MSZA SOLENNA z pro­ce­sją teo­fo­rycz­ną i Te Deum (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
            – po Mszy odbiór baga­żu (dom Betle­jem – biu­ro warsztatów)

Pro­gram może ulec nie­znacz­nym zmianom.

Wszyst­kie litur­gie pod­czas warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di są publicz­ne i ogól­no­do­stęp­ne.
Kaza­nia są gło­szo­ne na Mszach solen­nych.
Komu­nia Św. jest udzie­la­na na Mszach solen­nych i śpie­wa­nych (Kościół MB Częstochowskiej)

Miej­sca odpra­wia­nia Mszy recy­to­wa­nych:
1. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny
2. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej – I ołtarz bocz­ny
3. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej – II ołtarz bocz­ny
4. Kapli­ca Krzy­ża Świę­te­go – ołtarz głów­ny
5. Kapli­ca Krzy­ża Świę­te­go – I ołtarz bocz­ny
6. Kapli­ca Krzy­ża Świę­te­go – II ołtarz bocz­ny
7. Kościół św. Doro­ty – ołtarz głów­ny
8. Kapli­ca s. Fau­sty­ny
9. Kapli­ca „Wie­czer­nik„
10. Kapli­ca Mariań­ska
11. Kapli­ca Ostrobramska