Ars Cele­bran­di 2017

Zdję­cia w obiek­ty­wie apa­ra­tu 360°.
Głów­na msza warsz­ta­tów i msza dominikańska.

Dzień 1 – czwar­tek 20.07 – Bł. Cze­sła­wa, Wyznawcy.
Dzień przy­jaz­du i otwar­cia warsztatów.

Dzień 2 – pią­tek 21.07 – Św. Waw­rzyń­ca z Brindisi.

Solen­ne requ­iem domi­ni­kań­skie za śp. bp. Iwo­na Odrowąża.

Dzień 3 – sobo­ta 22.07 – Św. Marii Magdaleny.
Spo­tka­nie z o. Den­ni­sem Koliń­skim SJC oraz pro­ce­sja ku czci NMP Licheńskiej

Dzień 4 – nie­dzie­la 23.077. Nie­dzie­la po Zesła­niu Ducha Świętego. 
Kon­fe­ren­cja „10 lat Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum” oraz Msza św. nie­dziel­na z procesją.

Dzień 5 – ponie­dzia­łek 24.07 – Św. Kin­gi, Dziewicy.
Solen­na Msza św. Requ­iem z pro­ce­sją za spo­czy­wa­ją­cych na cmen­ta­rzu parafialnym.

Dzień 6 – wto­rek 25.07 – Św. Jaku­ba, Apostoła.

Dzień 7 – śro­da 26.07 – Św. Anny, Mat­ki N.M.Panny.
Głów­na Msza św. warsz­ta­tów w Bazy­li­ce Licheń­skiej oraz Msza św. śpie­wa­na w rycie dominikańskim.

Dzień 8 – czwar­tek 27.07 – Feria.
Msza św. wotyw­na o Naj­święt­szym Sakra­men­cie i pro­ce­sja teo­fo­rycz­na. Dzień wyjaz­du i zamknię­cia warsztatów.


Ars Cele­bran­di 2016

Głów­na Msza św. Warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di 2016 spra­wo­wa­na była 9 sierp­nia 2016 roku w Bazy­li­ce Licheń­skiej, w obec­no­ści (coram epi­sco­po) JE ks. bp. Wie­sła­wa Merin­ga, ordy­na­riu­sza die­ce­zji wło­cław­skiej. Była to pry­mi­cyj­na Msza św., w sta­rej for­mie rytu rzym­skiej, ks. neo­pre­zbi­te­ra Sła­wo­mi­ra Grze­li. Tego dnia przy­pa­dał, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym, obchód Wigi­lii świę­ta św. Wawrzyńca.

Pią­tek (5.08.16), rocz­ni­ca kon­se­kra­cji Bazy­li­ki N.M.P. Śnież­nej, uro­czy­ste nie­szpo­ry z 4 asystentami.

Sobo­ta (6.07.16), świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go, pro­ce­sja w bazy­li­ce licheńskiej.

XII nie­dzie­la po Zesła­niu Ducha Świę­te­go (7.08.16), pro­ce­sja nie­dziel­na i msza św. solen­na z aspersją.

Wto­rek (9.08.16), Wigi­lia św. Waw­rzyń­ca, głów­na msza św. warsz­ta­tów w bazy­li­ce licheń­skiej, w obec­no­ści (coram epi­sco­po) J.E. ks. bp. Wie­sła­wa Merin­ga (zdję­cia z Mszy w innym albumie).

Śro­da (10.08.16), świę­to św. Wawrzyńca.


Ars Cele­bran­di 2015


Ars Cele­bran­di 2014