fot. © 2015 Krzysztof Zietarski www.krzysztofzietarski.pl

Wspie­ra­jąc warsz­ta­ty Ars Cele­bran­di real­nie przy­czy­niasz się do roz­po­wszech­nia­nia tra­dy­cyj­nej litur­gii w Pol­sce! Pod­czas dotych­cza­so­wych edy­cji warsz­ta­tów prze­szko­li­li­śmy kil­ku­set księ­ży i mini­stran­tów, któ­rzy na co dzień w swo­ich para­fiach i śro­do­wi­skach, two­rzą prze­strzeń tra­dy­cyj­nej litur­gii i ducho­wo­ści. Ars Cele­bran­di to tak­że miej­sce spo­tkań księ­ży, mini­stran­tów, muzy­ków i wier­nych z róż­nych czę­ści nasze­go kra­ju a tak­że z zagra­ni­cy. Chce­my budo­wać jed­ność i współ­pra­cę aby sta­wać się żywym i trwa­łym orga­ni­zmem Kościo­ła w Pol­sce. Każ­dy z nas może wes­przeć to cen­ne i potrzeb­ne dzie­ło swo­ją modli­twą i ofiarą.

Daro­wi­znę na cele orga­ni­za­cji warsz­ta­tów moż­na prze­ka­zać na nasz rachu­nek bankowy.
Za wszel­kie wspar­cie skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać!

Fun­da­cja Ars Celebrandi

BANK PEKAO S.A.

dla wpłat w PLN:
83 1240 5442 1111 0011 3905 5099

dla wpłat w EUR:
61 1240 5442 1978 0011 3905 5116

Tytu­łem: „daro­wi­zna na cele statutowe”.