Msza pon­ty­fi­kal­na w Bazy­li­ce Licheńskiej


Rela­cja z Mszy pon­ty­fi­kal­nej i homi­lia abp Guido Pozzo


Abp Guido Poz­zo o zna­cze­niu Ars Celebrandi


Pro­ce­sja sta­cyj­na za zmarłych


Litur­gie na Ars Cele­bran­di 2018


Nauka pod­czas Ars Cele­bran­di 2018


Roz­mo­wy z uczest­ni­ka­mi warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di 2017


Ofi­cjal­na rela­cja z Ars Cele­bran­di 2017


Ars Cele­bran­di 2017 okiem Polo­nia Christiana


Spo­tka­nie z o. Den­ni­sem Koliń­skim SJC


Kon­fe­ren­cja: 10 lat Sum­mo­rum Pontificum


Msza św. w Bazy­li­ce Licheń­skiej na Ars Cele­bran­di 2016 (360 video)


Dzień na warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di 2016


Ofi­cjal­na rela­cja z Ars Cele­bran­di 2016


Ofi­cjal­na rela­cja z Ars Cele­bran­di 2015


Kon­fe­ren­cja J. E. ks. bp. Ata­na­ze­go Schneidera


Kon­fe­ren­cja ks. Jana Kaczkowskiego


Rela­cja z pierw­szej edy­cji warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di 2014