Fil­my

Roz­mo­wy z uczest­ni­ka­mi warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di 2017


Ofi­cjal­na rela­cja z warsz­ta­tów z 2017 r.


Ars Cele­bran­di 2017 okiem Polo­nia Christiana


Spo­tka­nie z o. Den­ni­sem Koliń­skim SJC na Ars Cele­bran­di 2017


Kon­fe­ren­cja: 10 lat Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum na Ars Cele­bran­di 2017


Msza św. w Bazy­li­ce Licheń­skiej na Ars Cele­bran­di 2016 (360 video)


Dzień na warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di 2016


Ofi­cjal­na rela­cja z warsz­ta­tów z 2016 r.

 

Ofi­cjal­na rela­cja z warsz­ta­tów z 2015 r.


Kon­fe­ren­cja wygło­szo­na przez J. E. ks. bp. Ata­na­ze­go Schne­ide­ra na warsz­ta­tach w 2015 r.


Kon­fe­ren­cja ks. Jana Kacz­kow­skie­go na warsz­ta­tach w 2015 r.


Rela­cja z pierw­szej edy­cji warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di 2014