Cwar­tek 07.07
Śś. Cyry­la i Meto­de­go, Bisku­pów i Wyznaw­ców, 3 kla­sa, kolor bia­ły, Glo­ria, Pre­fa­cja o Wszyst­kich Świę­tych i Świę­tych Patro­nach

Msza solen­na: z oficjum


Pią­tek 08.07
Św. Elż­bie­ty, Kró­lo­wej i Wdo­wy, 3 kla­sa, kolor bia­ły, Glo­ria, Pre­fa­cja wspól­na

Msze recy­to­wa­ne: z ofi­cjum
Msza solen­na: [Ryt domi­ni­kań­ski] Msza wotyw­na O świę­tym Domi­ni­ku, Ojcu naszym, kolor bia­ły, Glo­ria, pre­fa­cja o św. Domi­ni­ku
Msza śpie­wa­na: z ofi­cjum


Sobo­ta 09.07
Wspo­mnie­nie NMP w sobo­tę, 4 kla­sa, kolor bia­ły, Pre­fa­cja o NMP

Msze recy­to­wa­ne: z ofi­cjum
Msza solen­na: Msza wotyw­na w cza­sie woj­ny, kolor fio­le­to­wy, pre­fa­cja wspól­na
Msza śpie­wa­na: [Ryt domi­ni­kań­ski] Św. Jana z Kolo­nii i Tow. Męcz. z Gor­kum, kolor czer­wo­ny, Glo­ria, Cre­do, pre­fa­cja o męczennikach


Nie­dzie­la 10.07
5. Nie­dzie­la po Zesła­niu Ducha św., 2 kla­sa, kolor zie­lo­ny, Glo­ria, Cre­do, pre­fa­cja o Trój­cy Prze­naj­święt­szej

Msze recy­to­wa­ne: z ofi­cjum
Msza solen­na: z ofi­cjum
Msza śpie­wa­na: z oficjum


Ponie­dzia­łek 11.07
Dzień ferial­ny, 4 kla­sa, kolor zie­lo­ny, pre­fa­cja wspól­na, wspo­mnie­nie św. św. Piu­sa I, papie­ża i męczen­ni­ka

Msze recy­to­wa­ne: z ofi­cjum
Msza solen­na: Wspo­mnie­nie św. św. Piu­sa I, papie­ża i męczen­ni­ka, kolor czer­wo­ny, Glo­ria, pre­fa­cja o męczen­ni­kach
Msza śpie­wa­na: z ofi­cjum


Wto­rek 12.07
Św. Jana Gwal­ber­ta, opa­ta, 3 kla­sa, kolor bia­ły, Glo­ria, pre­fa­cja wspól­na, wspo­mnie­nie Śś. Nabo­ra i Felik­sa, Męczen­ni­ków

Msze recy­to­wa­ne: z ofi­cjum
Msza solen­na: Requ­iem za spo­czy­wa­ją­cych na cmen­ta­rzu para­fial­nym, 3 kla­sa, kolor czar­ny, pre­fa­cja za zmar­łych
Msza śpie­wa­na: z ofi­cjum


Śro­da 13.07
Śś. Andrze­ja Świe­ra­da i Bene­dyk­ta, Wyznaw­ców [Pro­prium Polo­niae], 3 kla­sa, kolor bia­ły, Glo­ria, pre­fa­cja wspól­na

Msze recy­to­wa­ne: z ofi­cjum
Msza solen­na: Requ­iem w rocz­ni­cę śmier­ci bp Pio­tra Tylic­kie­go, 3 kla­sa, kolor czar­ny, pre­fa­cja za zmar­łych
Msza śpie­wa­na: z ofi­cjum


Czwar­tek 14.07
Św. Bona­wen­tu­ry, Bisku­pa, Wyznaw­cy i Dok­to­ra Kościo­ła, 3 kla­sa, kolor bia­ły, Glo­ria, pre­fa­cja wspól­na

Msze recy­to­wa­ne: z ofi­cjum
Msza solen­na: z ofi­cjum