rytdominikanski

Cho­ciaż warsz­ta­ty litur­gicz­ne Ars Cele­bran­di kon­cen­tru­ją się na litur­gii spra­wo­wa­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, to w cza­sie warsz­ta­tów będzie moż­na uczest­ni­czyć tak­że w Mszach cele­bro­wa­nych w rycie domi­ni­kań­skim.

Swój udział w warsz­ta­tach potwier­dził o. Hen­ri-Marie Fave­lin FSVF, tra­dy­cyj­ny domi­ni­ka­nin z Brac­twa św. Win­cen­te­go Fer­re­riu­sza z Chéme­ré-le-Roi we Francji.

W cza­sie warsz­ta­tów będzie moż­na uczest­ni­czyć w domi­ni­kań­skich Mszach recy­to­wa­nych, Mszy śpie­wa­nej oraz solennej.

Kategorie: Aktualności