Zaczę­ła się szó­sta edy­cja warsz­ta­tów litur­gicz­nych „Ars Celebrandi”

Mszą św. wotyw­ną w inten­cji warsz­ta­tów oraz pro­ce­sją bła­gal­ną z odśpie­wa­niem lita­nii do wszyst­kich świę­tych roz­po­czę­ły się wczo­raj, 11 lip­ca w Sank­tu­arium Maryj­nym w Liche­niu warsz­ta­ty litur­gicz­ne „Ars Cele­bran­di”. Jest to już szó­sta edy­cja tych naj­więk­szych na świe­cie warsz­ta­tów tra­dy­cyj­nej litur­gii rzym­sko­ka­to­lic­kiej. „My, ludzie, nie two­rzy­my litur­gii. My jej słu­ży­my i uczy­my się tyl­ko pew­nej Czy­taj dalej…

Migaw­ki fil­mo­we z cele­bra­cji litur­gicz­nych na Ars Celebrandi

Jest już zmon­to­wa­na krót­ka rela­cja fil­mo­wa z Mszy pon­ty­fi­kal­nej odpra­wio­nej przez abp. Guido Poz­zo, sekre­ta­rza Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei i gościa spe­cjal­ne­go tego­rocz­nych warsz­ta­tów „Ars Cele­bran­di”, w bazy­li­ce Mat­ki Bożej Licheń­skiej w dniu 18 lip­ca br.: A tak­że dru­ga rela­cja, pre­zen­tu­ją­ca zgod­nie z ryt­mem dnia publicz­ne i pry­wat­ne Msze świę­te oraz inne nabo­żeń­stwa spra­wo­wa­ne pod­czas warsz­ta­tów: Zapra­sza­my Czy­taj dalej…

Homi­lia J.E. ks. abp. Guido Poz­zo, Sekre­ta­rza Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei, pod­czas Mszy św. pon­ty­fi­kal­nej spra­wo­wa­nej w bazy­li­ce licheń­skiej pod­czas warsz­ta­tów „Ars Cele­bran­di” (18 lip­ca 2018)

Lau­de­tur Iesus Chri­stus! Do wszyst­kim tu zgro­ma­dzo­nych kie­ru­ję moje jak naj­ser­decz­niej­sze pozdro­wie­nie, któ­re­mu towa­rzy­szy radość pły­ną­ca ze cele­bro­wa­nia Mszy Świę­tej na zakoń­cze­nie waszych Warsz­ta­tów Litur­gicz­nych w tak waż­nym i wymow­nym miej­scu jak to Sank­tu­arium poświę­co­ne Mat­ce Bożej Bole­snej. Wszy­scy wie­my, że litur­gia jest tą rze­czy­wi­sto­ścią, w któ­rej doko­nu­je się aktu­ali­za­cja dzie­ła zba­wie­nia oraz Czy­taj dalej…

Gło­si­ciel Ewan­ge­lii musi być czy­sty (kaza­nie o. Vin­cen­zo Nuary OP na Mszy św. solen­nej w rycie domi­ni­kań­skim, 17 lipca)

Dro­dzy Przy­ja­cie­le! Jest dla mnie przy­czy­ną głę­bo­kiej rado­ści móc cele­bro­wać Mszę Świę­tą w Pol­sce w cza­sie trwa­nia warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di 2018, we wspo­mnie­nie litur­gicz­ne moje­go współ­bra­ta, bło­go­sła­wio­ne­go Cze­sła­wa z Kra­ko­wa. Wiel­ki to dla mnie zaszczyt, któ­ry łączy się z uczu­cia­mi głę­bo­kiej wdzięcz­no­ści Bogu za ten Jego dar i wdzięcz­no­ści orga­ni­za­to­rom za ich ser­decz­ne zapro­sze­nie. Przy­kład Czy­taj dalej…