Gdzie oglą­dać mate­ria­ły Ars Cele­bran­di 2023

Jubi­le­uszo­wa, dzie­sią­ta edy­cja warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di ruszy­ła w czwar­tek 🙂 Codzien­nie publi­ku­je­my albu­my zdjęć na naszym pro­fi­lu na Face­bo­oku: Ars Cele­bran­di. War­to też zaglą­dać na Insta­gram, bo pod­rzu­ca­my tam cza­sem cał­kiem spe­cjal­ne zdję­cia 🙂 Nato­miast na YouTu­be będzie­my zamiesz­czać kaza­nia reko­lek­cyj­ne, gło­szo­ne przez ks. Mate­usza Zawadz­kie­go na Mszach solen­nych. Temat: Czy­taj dalej…

Zaczę­ła się szó­sta edy­cja warsz­ta­tów litur­gicz­nych „Ars Celebrandi”

Mszą św. wotyw­ną w inten­cji warsz­ta­tów oraz pro­ce­sją bła­gal­ną z odśpie­wa­niem lita­nii do wszyst­kich świę­tych roz­po­czę­ły się wczo­raj, 11 lip­ca w Sank­tu­arium Maryj­nym w Liche­niu warsz­ta­ty litur­gicz­ne „Ars Cele­bran­di”. Jest to już szó­sta edy­cja tych naj­więk­szych na świe­cie warsz­ta­tów tra­dy­cyj­nej litur­gii rzym­sko­ka­to­lic­kiej. „My, ludzie, nie two­rzy­my litur­gii. My jej słu­ży­my i uczy­my się tyl­ko pew­nej Czy­taj dalej…

Migaw­ki fil­mo­we z cele­bra­cji litur­gicz­nych na Ars Celebrandi

Jest już zmon­to­wa­na krót­ka rela­cja fil­mo­wa z Mszy pon­ty­fi­kal­nej odpra­wio­nej przez abp. Guido Poz­zo, sekre­ta­rza Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei i gościa spe­cjal­ne­go tego­rocz­nych warsz­ta­tów „Ars Cele­bran­di”, w bazy­li­ce Mat­ki Bożej Licheń­skiej w dniu 18 lip­ca br.: A tak­że dru­ga rela­cja, pre­zen­tu­ją­ca zgod­nie z ryt­mem dnia publicz­ne i pry­wat­ne Msze świę­te oraz inne nabo­żeń­stwa spra­wo­wa­ne pod­czas warsz­ta­tów: Zapra­sza­my Czy­taj dalej…