Z rado­ścią infor­mu­je­my, że ksiądz Jan Kacz­kow­ski weź­mie udział w tego­rocz­nych warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di! Księ­dza Jana chy­ba niko­mu przed­sta­wiać nie trze­ba. Poza wspól­ną modli­twą będzie oka­zja do roz­mo­wy z księ­dzem Janem oraz zada­wa­nia pytań w trak­cie wspól­ne­go spotkania.

Kategorie: Aktualności