W pią­tek 5 sierp­nia uczest­ni­ków i orga­ni­za­to­rów warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di odwie­dził wyjąt­ko­wy gość: boha­ter­ska obroń­czy­ni dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych Mary Wagner, wie­lo­krot­nie wię­zio­na za to w swo­jej rodzin­nej Kana­dzie. Mary przy­je­cha­ła do Pol­ski na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży, a obec­nie podró­żu­je po naszym kra­ju, wygła­sza­jąc pre­lek­cje i spo­ty­ka­jąc się z ludź­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi obro­ną życia. W dro­dze z Kali­sza do Gdań­ska zatrzy­ma­ła się w Liche­niu, żeby zwie­dzić bazy­li­kę Mat­ki Bożej Licheń­skiej i odwie­dzić warsz­ta­ty litur­gicz­ne Ars Cele­bran­di. Pra­gnę­ła poznać ich uczest­ni­ków oraz ujrzeć uro­czy­stą Mszę świę­tą spra­wo­wa­ną w kla­sycz­nym rycie rzym­skim, w któ­rej nigdy wcze­śniej nie uczestniczyła.
Ars Celebrandi 20150805_3

Człon­ko­wie śro­do­wisk tra­dy­cji łaciń­skiej czę­sto inte­re­su­ją się ochro­ną życia i jest wśród nich wie­lu dzia­ła­czy na rzecz obro­ny nie­na­ro­dzo­nych. Dla­te­go powi­ta­li Mary z entu­zja­zmem. Tak­że wie­lu innych piel­grzy­mów obec­nych w Liche­niu roz­po­zna­wa­ło Mary, pra­gnę­ło zro­bić sobie z nią zdję­cie i zamie­nić choć­by kil­ka słów.
Do uczest­ni­ków warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di Mary Wagner powie­dzia­ła: „Po pro­stu módl­cie się o pozna­nie woli Bożej i życie nią, oraz o bycie wier­nym. Otwórz­my ser­ca, byśmy sza­no­wa­li się nawza­jem. To jest począ­tek odkry­wa­nia, co jest cen­ne dla dru­gie­go — na przy­kład tradycja”.
Zapra­sza­my do obej­rze­nia albu­mu zdjęć doku­men­tu­ją­cych dru­gi dzień trwa­nia warsz­ta­tów.

 

Ars Celebrandi 20150805_5

Ars Celebrandi 20150805_2

Ars Celebrandi 20150805_4

Ars Celebrandi 20150805_1

Kategorie: Aktualności