Wydaw­nic­two Bene­dyk­ty­nów Tyniec opu­bli­ko­wa­ło pod­ręcz­nik dla mini­stran­tów i cere­mo­nia­rzy do litur­gii w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, autor­stwa Szy­mo­na Orki­sza, człon­ka naszej eki­py warsz­ta­to­wej. Jest to rów­nież jeden z owo­ców warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di. Gorą­co pole­ca­my tę publi­ka­cję. Załą­cza­my kil­ka słów od wydaw­nic­twa na temat książki.

Wyda­nie tomu sta­no­wi odpo­wiedź na rosną­ce w Pol­sce zapo­trze­bo­wa­nie na tego typu opra­co­wa­nia: popu­lar­ność litur­gii przed­so­bo­ro­wej, zwa­nej popu­lar­nie „try­denc­ką”, nie­ustan­nie wzra­sta. W 2007 r. papież Bene­dykt XVI w Liście apo­stol­skim motu pro­prio Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum zezwo­lił na cele­bro­wa­nie jej bez spe­cjal­nych zezwo­leń, pod­kre­śla­jąc jed­no­cze­śnie, iż oży­wia­nie star­szej for­my rytu wyma­ga odpo­wied­nie­go przy­go­to­wa­nia. Mię­dzy inny­mi w tym pomoc­ny może być pod­ręcz­nik Servi­te Domi­no.

Jego autor, Szy­mon Orkisz (ur. 1995 r.), cere­mo­niarz posłu­gu­ją­cy w archi­die­ce­zji gdań­skiej i w tam­tej­szym śro­do­wi­sku tra­dy­cji kato­lic­kiej, zapo­wia­da, że w publi­ka­cji będzie moż­na zna­leźć m.in.: krót­ką histo­rię litur­gii rzym­skiej, pod­sta­wy kalen­da­rza litur­gicz­ne­go, opis budo­wy kościo­ła i pre­zbi­te­rium, pod­sta­wo­we regu­la­cje praw­ne, ogól­ne nor­my służ­by mini­stran­ta, szcze­gó­ło­wy opis służ­by do mszy św.: recy­to­wa­nej, śpie­wa­nej (for­ma pro­sta i uro­czy­sta) oraz solen­nej; szcze­gó­ło­wy opis innych cere­mo­nii, obszer­ny słow­ni­czek pojęć oraz ordo mis­sae z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski.

Pod­ręcz­nik zatem posłu­ży każ­de­mu, kto chce brać udział w mszach spra­wo­wa­nych w for­mie nad­zwy­czaj­nej jako czło­nek służ­by ołta­rza. O war­to­ści dydak­tycz­nej książ­ki decy­du­je duża ilość ilu­stra­cji, któ­re wyko­na­no spe­cjal­nie na potrze­by tej edy­cji. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że inni uczest­ni­cy litur­gii odpra­wia­nych w usus anti­qu­ior, któ­rzy pra­gną pogłę­bić zna­jo­mość zna­cze­nia poszcze­gól­nych for­muł, gestów i obrzę­dów i przyj­rzeć się pięk­nu Eucha­ry­stii od nowej stro­ny: pod­ręcz­nik uświa­da­mia czy­tel­ni­ko­wi, jak dale­ce powi­nien się zaan­ga­żo­wać w przy­go­to­wa­nie litur­gii każ­dy mini­strant, cere­mo­niarz, kapłan czy wier­ny świecki.

Walor prak­tycz­ny idzie w parze z wie­dzą histo­rycz­ną, jaką prze­ka­zu­ją kar­ty naj­now­szej publi­ka­cji wydaw­nic­twa Tyniec. W obu tych wymia­rach mamy do czy­nie­nia z prze­ka­zem wspar­tym i uzu­peł­nio­nym doświad­cze­niem wie­lu cere­mo­nia­rzy z całej Pol­ski, sfor­mu­ło­wa­nym w opar­ciu o stu­dia nad cere­mo­nia­ła­mi kra­jo­wy­mi i zagra­nicz­ny­mi. Pod­ręcz­nik Servi­te Domi­no! uka­zu­je się pod paro­na­tem Sto­wa­rzy­sze­nia Una Voce Polo­nia, „Chri­stia­ni­tas” oraz Domi­ni­kań­skie­go Ośrod­ka Liturgicznego.

Dla Kościo­ła litur­gia sta­no­wi szcze­gól­ną misję i dzie­ło same­go Jezu­sa Chry­stu­sa, któ­re doma­ga się tro­ski i dba­ło­ści. Wie­rzy­my, że wyda­nie książ­ki Szy­mo­na Orki­sza będzie temu sprzy­jać i wyj­dzie naprze­ciw potrze­bom wszyst­kich, któ­rym dro­ga jest tra­dy­cja kato­lic­ka. Zapra­sza­my do zaku­pu książ­ki w ramach przedsprzedaży.

http://tyniec.com.pl/duchowosc/944-servite-domino-podrecznik-dla-ministrantow-i-ceremoniarzy-do-liturgii-w-nadzwyczajnej-formie-rytu-rzymskiego-9788373547384.html

 

 

Infor­ma­cje dodatkowe:

ISBN: 9788373547384
Opra­wa: twarda
Stron: 448
Impri­ma­tur: Kuria Metro­po­li­tal­na nr 3541/2017, Kra­ków, dnia 5.12.2017
Impri­mi potest: o. Szy­mon Hiżyc­ki OSB, opat tyniecki

Kategorie: Aktualności