Jeste­śmy jak ewan­ge­licz­ny ojciec rodzi­ny, któ­ry ze swe­go skarb­ca wydo­by­wa rze­czy nowe i sta­re. Dla­te­go sta­ra­jąc się o jak naj­wyż­szą for­mę cele­bra­cji tra­dy­cyj­nej litur­gii Kościo­ła, nie rezy­gnu­je­my jed­no­cze­śnie z nowych form ewan­ge­li­za­cji… i w tym roku uru­cho­mi­li­śmy kon­to na Insta­gra­mie. Będzie­my tam w cią­gu dnia wrzu­cać róż­ne zdję­cia, publicz­ne i pry­wat­ne, litur­gicz­ne, warsz­ta­to­we i inne, obra­zu­ją­ce życie codzien­ne na naszych warsz­ta­tach. Zapra­sza­my też wszyst­kich uczest­ni­ków warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di i inne obec­ne na nich oso­by, aby udo­stęp­nia­li swo­je zdję­cia w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, na FB, Insta­gra­mie czy gdzie­kol­wiek indziej, byle zawsze z hash­ta­giem #arscelebrandi2018 Poznaj­my się!

Kategorie: Aktualności