Kościół Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, miej­sce więk­szo­ści warsz­ta­to­wych liturgii

Mszą św. wotyw­ną w inten­cji warsz­ta­tów oraz pro­ce­sją bła­gal­ną z odśpie­wa­niem lita­nii do wszyst­kich świę­tych roz­po­czę­ły się wczo­raj, 11 lip­ca w Sank­tu­arium Maryj­nym w Liche­niu warsz­ta­ty litur­gicz­ne „Ars Cele­bran­di”. Jest to już szó­sta edy­cja tych naj­więk­szych na świe­cie warsz­ta­tów tra­dy­cyj­nej litur­gii rzym­sko­ka­to­lic­kiej. „My, ludzie, nie two­rzy­my litur­gii. My jej słu­ży­my i uczy­my się tyl­ko pew­nej ars – służ­by, któ­ra nale­ży do Boga. Pod­czas Mszy świę­tej nie­bo zstę­pu­je, otwie­ra­ją się bra­my nie­ba i do tych otwar­tych bram przy­stę­pu­je­my” – powie­dział w kaza­niu na roz­po­czę­cie warsz­ta­tów ks. Paweł Korup­ka, kape­lan warsz­ta­tów. Nawią­zał on w ten spo­sób do słów kar­dy­na­ła Rat­zin­ge­ra (papie­ża Bene­dyk­ta): „Kult chrze­ści­jań­ski jest to kult otwar­te­go nie­ba. Nie jest on tyl­ko wyda­rze­niem w życiu wspól­no­ty… Eucha­ry­stia ozna­cza wej­ście w obej­mu­ją­cą nie­bo i zie­mię jaw­ność odda­wa­nia czci Bogu”.

Przez cały tydzień, od 11 do 18 lip­ca, oko­ło dwu­stu osób z Pol­ski i kil­ku­na­stu innych kra­jów (w tym kra­jów byłe­go ZSRR oraz Nie­miec, Szwe­cji, Austrii i innych kra­jów zachod­nich) będzie uczy­ło się wszel­kich umie­jęt­no­ści potrzeb­nych do odpra­wia­nia Mszy św. w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, jak rów­nież spra­wo­wa­nia innych sakra­men­tów, pod­staw Tri­du­um Pas­chal­ne­go i kalen­da­rza litur­gicz­ne­go oraz zasad orga­ni­zo­wa­nia cere­mo­nii litur­gicz­nych. Tego­rocz­na edy­cja wyróż­nia się rekor­do­wą ilo­ścią kapła­nów, kle­ry­ków oraz bra­ci zakon­nych – jest ich w sumie ponad 50. Oprócz kle­ru die­ce­zjal­ne­go są wśród nich repre­zen­tan­ci pija­rów, pal­lo­ty­nów, domi­ni­ka­nów, cyster­sów, wer­bi­stów, ser­ca­nów i in.

Warsz­ta­ty obej­mu­ją kil­ku­stop­nio­we warsz­ta­ty dla kapła­nów i mini­stran­tów, a tak­że warsz­ta­ty cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go dla śpie­wa­ków litur­gicz­nych oraz naukę daw­ne­go pol­skie­go śpie­wu naboż­ne­go. W odpo­wie­dzi na proś­by uczest­ni­ków zagra­nicz­nych jeden z warsz­ta­tów mini­stranc­kich pro­wa­dzo­ny jest w jęz. angiel­skim. Oprócz nauki prak­tycz­nej prze­wi­dzia­ne są wykła­dy teo­re­tycz­ne. Codzien­nie cele­bro­wa­nych będzie wie­le Mszy św. w NFRR, w tym solen­na i śpie­wa­na, oraz odpra­wia­ne będą godzi­ny kano­nicz­ne. Uczest­ni­cy wyko­rzy­stu­ją w nich na bie­żą­co naby­te umiejętności.

Orga­ni­za­to­rzy dokła­da­ją sta­rań, aby roz­wo­jo­wi umie­jęt­no­ści litur­gicz­nych towa­rzy­szył roz­wój ducho­wy oraz pogłę­bie­nie wia­ry. Dla­te­go na codzien­nej głów­nej Mszy św. prze­wi­dzia­ne są kaza­nia reko­lek­cyj­ne. W tym roku gło­si je ks. Piotr Buda, a ich tema­tem jest peł­nie­nie woli Bożej. Wszyst­kie warsz­ta­to­we Msze św. i inne nabo­żeń­stwa są otwar­te dla wier­nych i zapra­sza­my do uczest­ni­cze­nia w nich oso­by z zewnątrz.

Oprócz codzien­nej, zwy­kłej nauki warsz­ta­ty „Ars Cele­bran­di” obej­mu­ją zawsze rów­nież pew­ne cele­bra­cje spe­cjal­ne. W tym roku będą dwie. 16 lip­ca o godz. 11.30 Mszę św. solen­ną będzie cele­bro­wał ks. dr Gerald Goesche ISPN, prze­ło­żo­ny Insty­tu­tu św. Fili­pa Neri z Ber­li­na. Nato­miast 15 lip­ca o godz. 13.40 w głów­nej Bazy­li­ce Licheń­skiej przed cudow­nym obra­zem Mat­ki Bożej cele­bro­wa­na będzie Msza św. solen­na w rycie domi­ni­kań­skim. Będzie to pierw­sze takie wyda­rze­nie w histo­rii licheń­skie­go sanktuarium.

Ryt domi­ni­kań­ski jest to wła­sny obrzą­dek litur­gicz­ny zako­nu domi­ni­kań­skie­go, ist­nie­ją­cy od samych jego począt­ków. Ma wła­sne księ­gi, kalen­darz i śpie­wy litur­gicz­ne oraz cechu­je się inte­re­su­ją­cy­mi odmien­no­ścia­mi w sto­sun­ku do obo­wią­zu­ją­ce­go w całym Koście­le powszech­nym rytu rzym­skie­go. Jedy­ny­mi kapła­na­mi mają­cy­mi pra­wo do cele­bra­cji w tym rycie są domi­ni­ka­nie. Po kil­ku­dzie­się­cio­let­niej prze­rwie, któ­rą zapo­cząt­ko­wa­ło przy­ję­cie przez zakon w 1969 r. nowe­go rytu rzym­skie­go (mszał Paw­ła VI), ryt domi­ni­kań­ski zaczął się w ostat­nich latach ponow­nie odra­dzać i spra­wo­wa­ny jest w coraz więk­szej licz­bie miejsc na świe­cie. Szcze­gól­ną rolę ode­gra­ło tu ogło­sze­nie przez papie­ża Bene­dyk­ta XVI motum pro­prio Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum, któ­re upro­ści­ło zasa­dy cele­bro­wa­nia Mszy św. w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go i innych tra­dy­cyj­nych rytach łaciń­skich. Papież Bene­dykt kładł wiel­ki nacisk na to, aby w Koście­le pie­lę­gno­wa­no litur­gicz­ne tra­dy­cje miej­sco­we i zakonne.

Orga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów litur­gicz­nych „Ars Cele­bran­di” jest Sto­wa­rzy­sze­nie Una Voce Polo­nia – czło­nek Mię­dzy­na­ro­do­wej Fede­ra­cji Una Voce, sta­no­wią­cej ofi­cjal­ną repre­zen­ta­cję kato­li­ków świec­kich, przy­wią­za­nych do nad­zwy­czaj­nej for­my rytu rzym­skie­go. Hono­ro­we­go patro­na­tu nad warsz­ta­ta­mi udzie­la od ich począt­ku ordy­na­riusz miej­sca, biskup wło­cław­ski Wie­sław Mering. Wśród patro­nów medial­nych znaj­du­je się wie­le mediów i insty­tu­cji kato­lic­kich, w tym Kato­lic­ka Agen­cja Infor­ma­cyj­na, EWTN Pol­ska, Rycerz Nie­po­ka­la­nej, Prze­wod­nik Kato­lic­ki, Miłuj­cie Się, liturgia.pl, deon.pl, Stacja7.pl oraz mię­dzy­na­ro­do­wy anglo­ję­zycz­ny blog litur­gicz­ny Rora­te Caeli.

Autor zdjęć: Paweł Kuchar­ski Tra­vart, travart.pl Wszel­kie pra­wa zastrzeżone.

Na fan­pa­ge­’u Ars Cele­bran­di na Face­bo­oku codzien­nie publi­ku­je­my nową gale­rię zdjęć! 🙂

Kategorie: Aktualności