Promocja książki D. Pietrasa Status prawny

Ser­decz­nie zapra­sza­my na pre­mie­rę książ­ki ks. Dawi­da Pie­tra­sa. Pre­zen­ta­cja i spo­tka­nie autor­skie odbę­dzie się w dniu 14 lip­ca br. o godz. 19:30 w sali kon­fe­ren­cyj­nej domu piel­grzy­ma „Betle­jem”.

Kategorie: Aktualności