Ładowanie Wydarzenia

« Wszyst­kie Wydarzenia

  • To wyda­rze­nie minęło.

Ars Cele­bran­di 2017

20 lip­ca 201727 lip­ca 2017

Warsz­ta­ty Ars Cele­bran­di odby­wa­ją się co roku w Liche­niu, na tere­nie naj­więk­sze­go w naszym kra­ju sank­tu­arium maryj­ne­go. Jego cen­trum sta­no­wi Bazy­li­ka Mat­ki Bożej Licheń­skiej, a codzien­ną posłu­gę peł­nią tu Księ­ża Maria­nie. Dzię­ki życz­li­wo­ści ks. Kusto­sza, na codzien­ne litur­gie spra­wo­wa­ne wg. nad­zwy­czaj­nej for­my rytu rzym­skie­go, jest prze­zna­czo­ny kościół pw. Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej oraz sąsia­du­ją­ce kaplice.

W cenę wli­czo­ne jest:

  • 7 noc­le­gów w domu piel­grzy­ma Arka w poko­jach 5, 6 i 7 oso­bo­wych z łazien­ka­mi (Wi-Fi w budynku)
  • 3 posił­ki dzien­nie (od kola­cji w dniu przy­jaz­du do śnia­da­nia w dniu wyjazdu)
  • warsz­ta­ty prak­tycz­ne pro­wa­dzo­ne przez doświad­czo­nych muzy­ków, cere­mo­nia­rzy i kapłanów
  • mate­ria­ły szko­le­nio­we, msza­li­ki i śpiewniki.

Dom Piel­grzy­ma Arka został wybu­do­wa­ny w 2003 roku i znaj­du­je się w bar­dzo malow­ni­czym miej­scu. Ogro­dy ota­cza­ją­ce budy­nek sta­no­wią ide­al­ną prze­strzeń dla odpo­czyn­ku oraz medy­ta­cji. W budyn­ku znaj­du­je się kapli­ca, bar szyb­kiej obsłu­gi, kawiar­nia i księ­gar­nia. Obok znaj­du­je się dozo­ro­wa­ny, cało­do­bo­wy par­king dla samo­cho­dów oso­bo­wych oraz auto­bu­sów. Kościół, w któ­rym będą się odby­wa­ły nabo­żeń­stwa, jest odda­lo­ny od domu o kil­ka minut, bazy­li­ka zaś o 200 metrów.

Codzien­ne blo­ki warsz­ta­to­we odby­wa­ją się w gru­pach, wydzie­lo­nych spo­śród trzech głów­nych kate­go­rii tema­tycz­nych, skie­ro­wa­nych do mini­stran­tów, księ­ży i kle­ry­ków oraz muzy­ków. Moż­li­we jest prze­miesz­cza­nie się pomię­dzy gru­pa­mi zgod­nie z pre­fe­ren­cja­mi bądź naby­wa­niem kolej­nych umie­jęt­no­ści. Moż­na tak­że wzięć udzia­łu w warsz­ta­tach litur­gicz­nych bez zapi­sy­wa­nia się do jakiej­kol­wiek z grup (np. celem odby­cia pry­wat­nych reko­lek­cji czy spę­dze­nia cza­su na wyci­sze­niu i modlitwie).

Księ­ża uda­ją­cy się na warsz­ta­ty powin­ni zabrać ze sobą sutan­nę, biret, hume­rał, albę i kom­żę (w mia­rę moż­li­wo­ści o tra­dy­cyj­nych kro­jach i z natu­ral­nych mate­ria­łów). Uczest­ni­cy warsz­ta­tów mini­stranc­kich powin­ni posia­dać wła­sną sutan­nę oraz kom­żę. Oso­by nie­peł­no­let­nie mogą wziąć udział w warsz­ta­tach pod opie­ką oso­by dorosłej.

Szczegóły 

Początek: 
20 lip­ca 2017 
Koniec: 
27 lip­ca 2017 
Kate­go­ria Wydarzenie:

Orga­ni­za­tor

Una Voce Polonia 

Miej­sce wydarzenia 

Licheń 
Ul. Klasz­tor­na 4
Licheń Sta­ry, Woj. Wiel­ko­pol­skie 62 – 563 Pol­ska