Ładowanie Wydarzenia

« Wszyst­kie Wydarzenia

  • To wyda­rze­nie minęło.

Ars Cele­bran­di 2018

12 lip­ca 201819 lip­ca 2018

690

Warsz­ta­ty Ars Cele­bran­di odby­wa­ją się w Liche­niu, na tere­nie naj­więk­sze­go w naszym kra­ju sank­tu­arium maryj­ne­go. Jego cen­trum sta­no­wi Bazy­li­ka Mat­ki Bożej Licheń­skiej, a codzien­ną posłu­gę peł­nią tu Księ­ża Marianie.

Dom Piel­grzy­ma Betlejem

 

Zakwa­te­ro­wa­nie

Uczest­ni­cy warsz­ta­tów miesz­ka­ją w domu piel­grzy­ma Betle­jem, jest to naj­now­szy dom na tere­nie sank­tu­arium. Został wybu­do­wa­ny w 2017 roku i zapew­nia wyso­ki stan­dard poby­tu. Ogro­dy ota­cza­ją­ce budy­nek sta­no­wią ide­al­ną prze­strzeń dla odpo­czyn­ku i rekre­acji. W domu piel­grzy­ma znaj­du­je się restau­ra­cja i kawiar­nia, obok par­king dla gości. Wszyst­kie posił­ki w ramach wyży­wie­nia uczest­ni­ków są poda­wa­ne w jadal­ni domu piel­grzy­ma. Kościół, kapli­ce oraz sal­ki wykła­do­we znaj­du­ją się w bli­skim sąsiedz­twie domu.

MB

Kościół i salki

 

Warsz­ta­ty

Codzien­ne wykła­dy i zaję­cia prak­tycz­ne odby­wa­ją się w gru­pach wydzie­lo­nych spo­śród trzech głów­nych kate­go­rii: warsz­ta­tów kapłań­skich, mini­stranc­kich i muzycz­nych. Zaję­cia są podzie­lo­ne na blo­ki przed­po­łu­dnio­wy i popo­łu­dnio­wy. Moż­li­we jest prze­miesz­cza­nie się pomię­dzy nie­któ­ry­mi gru­pa­mi wraz z naby­wa­niem kolej­nych umie­jęt­no­ści. Moż­na tak­że wziąć udzia­łu w warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di bez zapi­sy­wa­nia się do jakiej­kol­wiek z grup (np. celem odby­cia pry­wat­nych reko­lek­cji czy spę­dze­nia cza­su na wyci­sze­niu i modlitwie).

Litur­gia

Rytm dnia wyzna­cza­ją licz­ne msze św., nabo­żeń­stwa i godzi­ny kano­nicz­ne, spra­wo­wa­ne od wcze­snych godzin poran­nych aż do póź­ne­go wie­czo­ra. Dzię­ki życz­li­wo­ści ks. Kusto­sza, na codzien­ne litur­gie cele­bro­wa­ne wg. nad­zwy­czaj­nej for­my rytu rzym­skie­go, jest prze­zna­czo­ny na wyłącz­ność kościół pw. Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Korzy­sta­my tak­że z kościo­ła para­fial­ne­go pw. św. Doro­ty oraz kaplic: Miło­sier­dzia Boże­go, Św. Krzy­ża, Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, Mariań­skiej oraz Ostro­bram­skiej. Wszyst­kie cele­bra­cje litur­gicz­ne są publicz­ne i ogólnodostępne.

 

Koszt udzia­łu

W roku 2018 koszt udzia­łu w warsz­ta­tach wyno­si 690zł. W cenię wli­czo­ne jest:
7 noc­le­gów w domu piel­grzy­ma Betle­jem w poko­jach 3 oso­bo­wych z łazien­ka­mi (Wi-Fi w budyn­ku)
3 posił­ki dzien­nie (od kola­cji w dniu przy­jaz­du do śnia­da­nia w dniu wyjaz­du)
– warsz­ta­ty prak­tycz­ne pro­wa­dzo­ne przez doświad­czo­nych muzy­ków, cere­mo­nia­rzy i kapła­nów
– książ­ka warsz­ta­to­wa zawie­ra­ją­ca tek­sty litur­gii i śpie­wów
– mate­ria­ły pomocnicze

Ist­nie­je moż­li­wość wyku­pie­nia miej­sca w poko­ju 2 oso­bo­wym za dodat­ko­wą opła­tą. Szcze­gó­ło­we opcje wybo­ru doty­czą­ce noc­le­gów i innych świad­czeń znaj­du­ją się w for­mu­la­rzu zgłoszeniowym.

Co zabrać na warsztaty?

Księ­ża uda­ją­cy się na warsz­ta­ty powin­ni zabrać ze sobą sutan­nę, biret, hume­rał, cin­gu­lum, albę i kom­żę (w mia­rę moż­li­wo­ści o tra­dy­cyj­nych kro­jach i z natu­ral­nych mate­ria­łów) oraz stu­ły w kolo­rach: bia­łym, zie­lo­nym, czer­wo­nym i fio­le­to­wym. Moż­na przy­wieźć tak­że wła­sny Mszał rzym­ski (opty­mal­nie 1962 lub star­szy), Col­lec­tio Ritu­um lub inny rytu­ał zawie­ra­ją­cy tek­sty obrzę­dów sakra­men­tów i sakra­men­ta­liów, kie­lich z pła­ską pate­ną oraz wedle uzna­nia inne para­men­ta liturgiczne.

Mini­stran­ci powin­ni posia­dać wła­sną sutan­nę oraz kom­żę. Do posłu­gi nie­zbęd­na będzie rów­nież bia­ła koszu­la, czar­ne spodnie i buty. Jeśli mamy, to war­to zabrać tak­że msza­lik z ministranturą.

Na wszyst­kie przy­wie­zio­ne sza­ty i para­men­ta będą przy­go­to­wa­ne odpo­wied­nie wie­sza­ki w zakrystii.

Przy­po­mi­na­my, że oso­by nie­peł­no­let­nie mogą wziąć udział w warsz­ta­tach wyłącz­nie pod opie­ką oso­by dorosłej.

Szczegóły 

Początek: 
12 lip­ca 2018 
Koniec: 
19 lip­ca 2018 
Koszt: 
690zł 
Kate­go­ria Wydarzenie:
Witry­na internetowa: 
http://arscelebrandi.pl/

Orga­ni­za­tor

Una Voce Polonia 

Miej­sce wydarzenia 

Licheń 
Ul. Klasz­tor­na 4
Licheń Sta­ry, Woj. Wiel­ko­pol­skie 62 – 563 Pol­ska
+ Google Map