Tego­rocz­ną edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di w Liche­niu otwo­rzy­ła uro­czy­sta Msza świę­ta w rycie domi­ni­kań­skim. Orga­ni­za­to­rzy wybra­li ten sta­ry ryt zakon­ny, gdyż w dniu 4 sierp­nia, pierw­szym dniu warsz­ta­tów, według tra­dy­cyj­ne­go kalen­da­rza litur­gicz­ne­go przy­pa­da uro­czy­stość zało­ży­cie­la Zako­nu Bra­ci Kazno­dzie­jów, świę­te­go Domi­ni­ka Guzma­na. Dodat­ko­wo w bie­żą­cym roku 2016 przy­pa­da okrą­gła, osiem­set­na rocz­ni­ca zało­że­nia zakonu.

Świę­ty Domi­nik został rów­nież wybra­ny patro­nem tego­rocz­nej edy­cji Ars Cele­bran­di. „Pra­gnę, aże­by świę­ty Domi­nik wspie­rał nas na tej dro­dze przez kolej­ne dni, był dla nas przy­kła­dem pokor­ne­go kapła­na, któ­ry roz­ma­wia z Bogiem i o Bogu. Bo tyl­ko to nam jest do zba­wie­nia koniecz­nie potrzeb­ne” — stwier­dził w kaza­niu kape­lan warsz­ta­tów, ks. Paweł Korupka.

Msze świę­te w rycie domi­ni­kań­skim, recy­to­wa­ne lub śpie­wa­ne, będą odpra­wia­ne w każ­dym dniu warsz­ta­tów. Patro­nat medial­ny nad wszyst­ki­mi cele­bra­cja­mi w rycie domi­ni­kań­skim na warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di spra­wu­je Fun­da­cja Domi­ni­kań­ski Ośro­dek Litur­gicz­ny. Nato­miast w ponie­dzia­łek 8 sierp­nia odpra­wio­na zosta­nie Msza św. requ­iem w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go za duszę śp. kar­dy­na­ła Fran­cisz­ka Machar­skie­go, ter­cja­rza dominikańskiego.

Zdję­cia ze Mszy św. i innych wyda­rzeń z 4 sierp­nia są dostęp­ne w albu­mie na pro­fi­lu Ars Cele­bran­di na Face­bo­oku.

Kategorie: Ogłoszenia