Otwar­cie warsz­ta­tów: pod patro­na­tem św. Dominika

Tego­rocz­ną edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di w Liche­niu otwo­rzy­ła uro­czy­sta Msza świę­ta w rycie domi­ni­kań­skim. Orga­ni­za­to­rzy wybra­li ten sta­ry ryt zakon­ny, gdyż w dniu 4 sierp­nia, pierw­szym dniu warsz­ta­tów, według tra­dy­cyj­ne­go kalen­da­rza litur­gicz­ne­go przy­pa­da uro­czy­stość zało­ży­cie­la Zako­nu Bra­ci Kazno­dzie­jów, świę­te­go Domi­ni­ka Guzma­na. Dodat­ko­wo w bie­żą­cym roku 2016 przy­pa­da okrą­gła, osiem­set­na rocz­ni­ca zało­że­nia zako­nu. Świę­ty Domi­nik Czy­taj dalej…

Rusza­ją zapi­sy na Ars Cele­bran­di 2015!

Już 1 mar­ca roz­pocz­ną się zapi­sy na II edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di. Warsz­ta­ty odbę­dą się w Liche­niu w dniach 1623 sierp­nia. Podob­nie jak w roku ubie­głym, w cza­sie warsz­ta­tów będzie moż­na nauczyć się zarów­no cele­bra­cji Mszy św., posłu­gi mini­stranc­kiej oraz wziąć udział w sze­ro­kiej ofer­cie warsz­ta­tów muzycz­nych. Po doświad­cze­niach pierw­szej edy­cji, prze­wi­dzia­no kil­ka zmian i udo­god­nień. Czy­taj dalej…

Patro­nat honorowy

Patro­nat hono­ro­wy nad Warsz­ta­ta­mi objął J.E. ks. bp Wie­sław Mering, ordy­na­riusz wło­cław­ski. „Cie­szę się do pla­no­wa­nych warsz­ta­tów litur­gicz­nych w Liche­niu: są bez wąt­pie­nia i waż­ne i potrzeb­ne. Z wiel­ką rado­ścią obej­mu­ję Hono­ro­wym Patro­na­tem Warsz­ta­ty Litur­gicz­ne „ARS CELEBRANDI” oraz z chę­cią wziął­bym udział w jakiejś z czę­ści tego Przed­się­wzię­cia. Dla Orga­ni­za­to­rów i Uczest­ni­ków tego Wyda­rze­nia życzę wie­lu dobrych owo­ców.” Czy­taj dalej…

Muzy­cy na Ars Celebrandi

W minio­nym tygo­dniu pre­zen­to­wa­li­śmy na Face­bo­oku muzy­ków, któ­rzy popro­wa­dzą gru­py warsz­ta­to­we. Mamy nadzie­je, że nasza ofer­ta spra­wi, że każ­dy znaj­dzie tu coś dla sie­bie. Warsz­ta­ty muzy­ki poli­fo­nicz­nej popro­wa­dzi Paweł Bębe­nek. Warsz­ta­ty cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go i domi­ni­kań­skie­go popro­wa­dzą Mar­cin Bor­nus-Szczy­­ci­ń­ski oraz Robert Pożar­ski. Warsz­ta­ty cho­ra­łu żeń­skie­go popro­wa­dzi Joan­na Orzeł. Śpie­wem tra­dy­cyj­nych pol­skich pie­śni Czy­taj dalej…

Witaj na naszej stronie!

Dłu­go kaza­li­śmy Wam cze­kać, ale w koń­cu jest! Z dumą pre­zen­tu­je­my stro­nę inter­ne­to­wą Warsz­ta­tów Litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di oraz oczy­wi­ście same Warsz­ta­ty. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ich ideą, pla­nem i inny­mi szcze­gó­ła­mi. Być może to wyda­rze­nie wycho­dzi na prze­ciw wła­śnie Two­im ocze­ki­wa­niom! Zapra­sza­my do śle­dze­nia naszej stro­ny, któ­ra będzie uzu­peł­nia­na o kolej­ne infor­ma­cje i szcze­gó­ły. Zapew­nia­my, Czy­taj dalej…