Wspól­na dro­ga na Ars Celebrandi

Z Mak­sem, uczest­ni­kiem warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di w 2016 r., pocho­dzą­cym z Tasma­nii kon­wer­ty­tą kato­lic­kim zafa­scy­no­wa­nym Kla­sycz­nym Rytem Rzym­skim oraz muzy­ką cho­ra­ło­wą, roz­ma­wia Michał Mur­gra­bia. Jak tra­fił Pan na Ars Cele­bran­di, na warsz­ta­ty śpie­wu cho­ra­ło­we­go? Max: Choć pocho­dzę z Tasma­nii, nie­wiel­kiej wyspy na połu­dnio­wym wscho­dzie Austra­lii, to obec­nie miesz­kam w Tar­no­wie. Stam­tąd dojeż­dżam do Jam­nej, Czy­taj dalej…