Migaw­ki fil­mo­we z cele­bra­cji litur­gicz­nych na Ars Celebrandi

Jest już zmon­to­wa­na krót­ka rela­cja fil­mo­wa z Mszy pon­ty­fi­kal­nej odpra­wio­nej przez abp. Guido Poz­zo, sekre­ta­rza Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei i gościa spe­cjal­ne­go tego­rocz­nych warsz­ta­tów „Ars Cele­bran­di”, w bazy­li­ce Mat­ki Bożej Licheń­skiej w dniu 18 lip­ca br.: A tak­że dru­ga rela­cja, pre­zen­tu­ją­ca zgod­nie z ryt­mem dnia publicz­ne Czy­taj dalej…

Homi­lia J.E. ks. abp. Guido Poz­zo, Sekre­ta­rza Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei, pod­czas Mszy św. pon­ty­fi­kal­nej spra­wo­wa­nej w bazy­li­ce licheń­skiej pod­czas warsz­ta­tów „Ars Cele­bran­di” (18 lip­ca 2018)

Lau­de­tur Iesus Chri­stus! Do wszyst­kim tu zgro­ma­dzo­nych kie­ru­ję moje jak naj­ser­decz­niej­sze pozdro­wie­nie, któ­re­mu towa­rzy­szy radość pły­ną­ca ze cele­bro­wa­nia Mszy Świę­tej na zakoń­cze­nie waszych Warsz­ta­tów Litur­gicz­nych w tak waż­nym i wymow­nym miej­scu jak to Sank­tu­arium poświę­co­ne Mat­ce Bożej Bole­snej. Wszy­scy wie­my, że litur­gia Czy­taj dalej…

Gło­si­ciel Ewan­ge­lii musi być czy­sty (kaza­nie o. Vin­cen­zo Nuary OP na Mszy św. solen­nej w rycie domi­ni­kań­skim, 17 lipca)

Dro­dzy Przy­ja­cie­le! Jest dla mnie przy­czy­ną głę­bo­kiej rado­ści móc cele­bro­wać Mszę Świę­tą w Pol­sce w cza­sie trwa­nia warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di 2018, we wspo­mnie­nie litur­gicz­ne moje­go współ­bra­ta, bło­go­sła­wio­ne­go Cze­sła­wa z Kra­ko­wa. Wiel­ki to dla mnie zaszczyt, któ­ry łączy się z uczu­cia­mi głę­bo­kiej wdzięcz­no­ści Bogu za Czy­taj dalej…

Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su na naj­lep­sze zdję­cie uczestnika

Komi­sja kon­kur­so­wa w skła­dzie Paweł Kuchar­ski (foto­graf), Piotr Kędzio­ra (fil­mo­wiec) i Domi­ni­ka Kru­piń­ska (Biu­ro Pra­so­we) uzna­ła za zwy­cię­skie nastę­pu­ją­ce zdję­cia uczest­ni­ków: Pogo­to­wie kra­wiec­kie, fot. Agniesz­ka Zakrzew­ska-Sma­ga­ła Pro­ce­sja, fot. Piotr Ulrich Mecz, fot. Igor Grzyb Gratulujemy!!!

Sta­ro­żyt­na litur­gia rzym­ska i współ­cze­sny kry­zys wia­ry (wykład abp. Guido Poz­zo, sekre­ta­rza Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei, wygło­szo­ny do uczest­ni­ków w dniu 18 lipca

Chciał­bym roz­po­cząć od przy­wo­ła­nia myśli papie­ża Bene­dyk­ta XVI, któ­ry uwa­ża, że kwe­stia litur­gii odsy­ła nas do klu­czo­wej kwe­stii wia­ry i Kościo­ła: w podej­ściu do litur­gii decy­du­je się przy­szło­ści wia­ry i Kościo­ła (J. Rat­zin­ger). We wstę­pie do wyda­ne­go jako pierw­szy tomu Ope­ra omnia trak­tu­ją­ce­go Czy­taj dalej…

Przez , temu

Módl­my się o zwy­cię­stwo Krzy­ża nad sta­ty­wem (kaza­nie ze Mszy św. solen­nej w szó­stym dniu warsztatów)

Jed­ną z naj­po­waż­niej­szych prze­szkód w sku­tecz­nym gło­sze­niu przez Kościół Ewan­ge­lii jest to, co nazy­wam „znie­wo­le­niem języ­ka”. Dano wia­rę poglą­do­wi, że nale­ży uni­kać jed­no­znacz­nych ocen, ostrych sfor­mu­ło­wań, kate­go­rycz­nych sądów bo rze­ko­mo taki jest „duch cza­su”. Boimy się zarzu­tu fana­ty­zmu, zaco­fa­nia czy wręcz pry­mi­ty­wi­zmu. Czy­taj dalej…

Przez , temu

W litur­gii decy­du­je się przy­szłość wia­ry i Kościo­ła (kaza­nie ze Mszy św. solen­nej w pią­tym dniu warsztatów)

W spra­wo­wa­niu litur­gii decy­du­je się przy­szłość wia­ry i Kościo­ła”. Te sło­wa kard. J. Rat­zin­ge­ra wybi­te zosta­ły na okład­ce XI tomu „Ope­ra omnia” wyda­nych przez KUL. Każ­dy, kto chce poważ­nie dys­ku­to­wać o sta­nie litur­gii powi­nien przy­naj­mniej ten tom prze­czy­tać; przy oka­zji „zali­cza­jąc” jesz­cze Czy­taj dalej…

Nie bądź­cie dys­kret­ni, to nie czas na kata­kum­by (kaza­nie ze Mszy św. solen­nej w czwar­tym dniu warsztatów)

Jezus Chry­stus Boży Syn Zba­wi­ciel, Oso­ba Trój­cy Prze­naj­święt­szej. Jemu poświę­ci­li­śmy nasze pierw­sze roz­wa­ża­nie. Dzi­siaj nie­co słów kon­ty­nu­acji wczo­raj­sze­go roz­wa­ża­nia o Jego Koście­le „tu i teraz”. Mówi­my o „Jego Koście­le”, bo to Jego Kościół, nie nasz. Kto dziś gło­si hasło „Chry­stus tak, Kościół Czy­taj dalej…

Przez , temu

Nazbyt chęt­nie odda­li­śmy ten świat siłom anty­ewan­ge­lii (kaza­nie ze Mszy św. solen­nej w trze­cim dniu warsztatów)

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Amen. Pozwól­cie, że posłu­żę się na począ­tek wyzna­niem Jima Cavie­ze­la, odtwór­cy roli nasze­go Pana w fil­mie „Pasja” M. Gib­so­na. Poja­wi­ło się ono parę mie­się­cy temu w inter­ne­cie. Słu­chaj­my słów akto­ra skie­ro­wa­nych do ame­ry­kań­skiej mło­dzie­ży, a pośred­nio tak­że i do Czy­taj dalej…

Zachę­ca­my do oglą­da­nia gale­rii zdjęć na FB / Pho­to gal­le­ries on FB ready to watch

Codzien­nie publi­ku­je­my gale­rie zdjęć na FB. Ich auto­rem jest nasz foto­graf, © Paweł Kucharski/Travart (www.travart.pl). Zachę­ca­my do oglą­da­nia, jest już dużo zdjęć indy­wi­du­al­nych naszych uczest­ni­ków, a tak pięk­ne zdję­cia są dla każ­de­go wspa­nia­łą pamiąt­ką. (Pro­si­my tyl­ko pamię­tać, że trze­ba zacho­wy­wać pra­wa Czy­taj dalej…

Przez , temu