Sekre­tarz Ecc­le­sia Dei na Ars Celebrandi

Miło nam poin­for­mo­wać, że gościem spe­cjal­nym tego­rocz­nej edy­cji warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di będzie J.E. ks. abp Guido Poz­zo, sekre­tarz Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei. Ksiądz Arcy­bi­skup spo­tka się z uczest­ni­ka­mi warsz­ta­tów, wygło­si pre­lek­cje i odpo­wie na pyta­nia. Odpra­wi tak­że mszę św. pon­ty­fi­kal­ną w Bazy­li­ce Licheń­skiej oraz uro­czy­ste nie­szpo­ry. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, tak­że spo­za warsz­ta­tów do Czy­taj dalej…

Przez , temu

Ryt domi­ni­kań­ski na Ars Celebrandi

Tra­dy­cją sta­ły się cele­bra­cje Mszy św. w rycie domi­ni­kań­skim na warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di. W tym roku Mszę solen­ną odpra­wi ojciec Vin­cen­zo M. Nuara z Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei. Uro­czy­sta litur­gia będzie spra­wo­wa­na w koście­le Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej we wto­rek 17 lip­ca o godz. 17.00. Przed­sta­wia­my życio­rys nasze­go gościa: Vin­cen­zo M. Nuara OP Uro­dził się w 1966 Czy­taj dalej…

Nauki reko­lek­cyj­ne na Ars Cele­bran­di 2018

W tym roku kaza­nia reko­lek­cyj­ne pod­czas codzien­nych mszy solen­nych wygło­si ks. dr Fran­ci­szek Gomuł­czak SAC. Przed­sta­wia­my życio­rys nasze­go czci­god­ne­go reko­lek­cjo­ni­sty: Ksiądz dr Fran­ci­szek Gomuł­czak SAC uro­dził się 21 sierp­nia 1957 roku we wsi Dobko­wi­ce, woj. pod­kar­pac­kie (archi­diec. prze­my­ska), tam też ukoń­czył szko­łę pod­sta­wo­wą. W roku 1972 roz­po­czął naukę w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Czy­taj dalej…

Przez , temu

Servi­te Domino!

Wydaw­nic­two Bene­dyk­ty­nów Tyniec opu­bli­ko­wa­ło pod­ręcz­nik dla mini­stran­tów i cere­mo­nia­rzy do litur­gii w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, autor­stwa Szy­mo­na Orki­sza, człon­ka naszej eki­py warsz­ta­to­wej. Jest to jeden z owo­ców warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di. Gorą­co pole­ca­my tę publi­ka­cję. Załą­cza­my kil­ka słów od wydaw­nic­twa na temat książki.

Zdję­cia 360° z Ars Cele­bran­di 2017

W naszej gale­rii z tego­rocz­nej edy­cji warsz­ta­tów poja­wi­ły się zdję­cia pano­ra­micz­ne 360°. Zapra­sza­my na wir­tu­al­ną wyciecz­kę po kil­ku naj­waż­niej­szych cele­bra­cjach Ars Cele­bran­di 2017. Uwa­ga, moduł może nie dzia­łać na nie­któ­rych urzą­dze­niach mobil­nych. Za utrud­nie­nia przepraszamy.

Peł­ne nagra­nie kon­fe­ren­cji pod­su­mo­wu­ją­cej dzie­sięć lat obo­wią­zy­wa­nia motu pro­prio Sum­mo­rum Pontificum

Ocze­ki­wa­ne z nie­cier­pli­wo­ścią peł­ne nagra­nie kon­fe­ren­cji „10 lat Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum”, któ­ra odby­ła się w dniu 23 lip­ca br. w Liche­niu w ramach warsz­ta­tów „Ars Cele­bran­di”, zosta­ło wła­śnie udo­stęp­nio­ne! Ksiądz Grze­gorz Śnia­doch IBP, Jaro­sław Jar­czew­ski (cere­mo­niarz) i red. Tomasz Rowiń­ski z kwar­tal­ni­ka „Chri­stia­ni­tas” pod­su­mo­wu­ją obec­ny stan recep­cji motu pro­prio Bene­dyk­ta XVI w Koście­le po dzie­się­ciu latach jego obo­wią­zy­wa­nia. Czy­taj dalej…

Przez , temu

Dzię­ku­je­my Księ­żom Marianom!!!

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Księ­żom Maria­nom, gospo­da­rzom Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu, z Księ­dzem Kusto­szem na cze­le, za gosz­cze­nie u sie­bie naszych warsz­ta­tów i to już czwar­ty raz! Dla kato­li­ków przy­wią­za­nych do tra­dy­cyj­nej, łaciń­skiej litur­gii naj­czę­ściej „nie ma miej­sca w gospo­dzie”, tak jak kie­dyś dla Świę­tej Rodzi­ny w Betle­jem. Tym więk­sza jest nasza wdzięcz­ność. Warsz­ta­ty Ars Cele­bran­di są wiel­kim Czy­taj dalej…