Kaza­nie bp. Wie­sła­wa Merin­ga skie­ro­wa­ne do uczest­ni­ków warsz­ta­tów Ars Celebrandi

Kaza­nie Jego Eks­ce­len­cji bisku­pa Wie­sła­wa Merin­ga na Mszy św. uro­czy­stej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go w bazy­li­ce licheń­skiej pod­czas warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di w dniu 9 sierp­nia 2016, w wigi­lię świę­ta św. Waw­rzyń­ca, dia­ko­na i męczen­ni­ka Bądź­cie pozdro­wie­ni, bra­cia i sio­stry, w Imię Boże. Nicze­go święt­sze­go i żyw­sze­go nie mają chrze­ści­ja­nie ponad Mszę świę­tą. To w niej żywy Bóg dalej Czy­taj dalej…

Kaza­nie na czwar­ty dzień warsz­ta­tów: NIEUMIARKOWANIE

Kaza­nie ks. Bar­to­sza Gajer­skie­go (OPs), kape­la­na warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di, na Mszy św. solen­nej w nie­dzie­lę 7 sierp­nia 2016: „Świa­tło Kościo­ła, praw­dy dok­to­rze, kości sło­nio­wa świę­tej czy­sto­ści. Różo sło­dy­czy, prze­czy­sty wzo­rze, któ­ry nas darzysz zdro­jem mądro­ści. Łask kazno­dzie­jo, pro­si­my cie­bie, byś ze świę­ty­mi złą­czył nas w nie­bie. Amen. Świę­ty Ojcze Domi­ni­ku, módl się za nami”. Czy­taj dalej…

Kaza­nie na trze­ci dzień warsz­ta­tów: ZAZDROŚĆ

Kaza­nie ks. Paw­ła Korup­ki, kape­la­na warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di, na Mszy św. solen­nej w świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w dniu 6 sierp­nia 2016: W naszych roz­wa­ża­niach o grze­chach głów­nych przy­szła dzi­siaj kolej na zazdrość. O czym mówi św. Jan Maria Vian­ney, jeże­li cho­dzi o zazdrość: „Ludzie zło­śli­wi znaj­du­ją brud i pla­mę na wszyst­kim. Nikt się nie ustrze­że od ich Czy­taj dalej…

Kaza­nie na dru­gi dzień warsz­ta­tów: CHCIWOŚĆNIECZYSTOŚĆ

Kaza­nie ks. Paw­ła Korup­ki, kape­la­na warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di, na Mszy św. solen­nej w dniu 5 sierp­nia 2016: Przy­stę­pu­je­my do roz­wa­ża­nia kolej­nych grze­chów głów­nych, aże­by badać, czy przy­pad­kiem któ­reś z nich nie zagnieź­dzi­ły się w naszej duszy. Kolej­ny grzech: chci­wość. Chci­wość koja­rzy nam się nie­raz bar­dziej z jakąś tyl­ko sła­bo­ścią, a nie z jakimś poważ­nym grze­chem, a nie­raz chci­wość Czy­taj dalej…

Kaza­nie na pierw­szy dzień warsz­ta­tów: PYCHA

Kaza­nie ks. Paw­ła Korup­ki, kape­la­na warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di, na Mszy św. solen­nej w rycie domi­ni­kań­skim w uro­czy­stość św. Domi­ni­ka, otwie­ra­ją­cej 3 edy­cję warsz­ta­tów. Witam wszyst­kich bar­dzo ser­decz­nie na trze­ciej już edy­cji warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di. Już w ubie­głym roku pły­nę­ło z ust uczest­ni­ków, z ust kapła­nów, a tak­że było to naszym (orga­ni­za­to­rów) głę­bo­kim prze­ko­na­niem, aże­by te warsz­ta­ty Czy­taj dalej…

Naj­pierw przy­jąć umy­słem i sercem

Kaza­nie ks. Bar­to­sza Gajer­skie­go pod­czas Mszy świę­tej solen­nej, cele­bro­wa­nej w dniu 22 sierp­nia 2015 r. na warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di w Liche­niu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Amen. Pięk­nie mówił o war­to­ści czy­sto­ści i celi­ba­tu w życiu kapła­na. Był mło­dym czło­wie­kiem, bar­dzo ener­gicz­nym. Wyda­wa­ło się, że jest zako­cha­ny w Bogu. Świet­ny dusz­pa­sterz. Zaan­fga­żo­wa­ny w pra­cę z mło­dzie­żą, bar­dzo Czy­taj dalej…

Po co ci skarb, któ­rym nie możesz się nacieszyć?

Kaza­nie ks. Rafa­ła Zalew­skie­go MIC pod­czas Mszy świę­tej solen­nej, cele­bro­wa­nej we wspo­mnie­nie św. Joan­ny Fran­cisz­ki de Chan­tal na warsz­ta­tach litur­gii tra­dy­cyj­nej Ars Cele­bran­di w Liche­niu w dniu 22 sierp­nia 2015 r. Fra­tres dilec­tis­si­mi in Chri­sto Iesu Domi­no nostro! Frag­ment Ewan­ge­lii, któ­ry dzi­siaj otrzy­mu­je­my od Kościo­ła, to koń­ców­ka trzy­na­ste­go roz­dzia­łu według św. Mate­usza, w któ­rym Czy­taj dalej…

Czy jeste­śmy ludź­mi poko­ry, miło­ści i pokoju?

Kaza­nie ks. Rado­sła­wa Ple­sko­ta pod­czas Mszy świę­tej solen­nej, cele­bro­wa­nej we wspo­mnie­nie św. Ber­nar­da z Cla­irvaux, Dok­to­ra Kościo­ła, na warsz­ta­tach litur­gii tra­dy­cyj­nej Ars Cele­bran­di w Liche­niu w dniu 20 sierp­nia 2015 r. Wspo­mi­na­my dzi­siaj w litur­gii św. Ber­nar­da z Cla­irvaux — opa­ta, cyster­sa, dok­to­ra Kościo­ła, wiel­ką postać cza­sów śre­dnio­wie­cza. Świę­ty Ber­nard żył w cza­sie poważ­ne­go kry­zy­su Kościo­ła w Euro­pie. Był to Czy­taj dalej…

Bp Atha­na­sius Schne­ider: Cześć Eucha­ry­stii i odno­wa Kościoła

Kaza­nie bp. Atha­na­siu­sa Schne­ide­ra pod­czas Mszy św. pon­ty­fi­kal­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, spra­wo­wa­nej pod­czas warsz­ta­tów litur­gii tra­dy­cyj­nej Ars Cele­bran­di w bazy­li­ce w Liche­niu. Czło­wiek został stwo­rzo­ny po to, aby czcić Boga, ado­ro­wać Go i aby w ten spo­sób udo­wad­niać Mu swo­ją praw­dzi­wą miłość. Cześć Boga i ado­ra­cja Boga są wciąż powta­rza­ją­cym się refre­nem całe­go Pisma Czy­taj dalej…

Gwa­ran­cja życia miłością

Kaza­nie ks. Pio­tra Wul­ga­ri­sa, wygło­szo­ne na Mszy św. solen­nej requ­iem cele­bro­wa­nej w inten­cji zmar­łych spo­czy­wa­ją­cych na cmen­ta­rzu para­fial­nym w dniu 18 sierp­nia 2015 r. na warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di. W zeszłym roku pod­czas warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di na solen­nym requ­iem kaza­nie gło­sił ksiądz Fran­ci­szek Gomół­czak, pal­lo­tyn, i mówił w nim o tym, że świat dzi­siej­szy wypie­ra się Czy­taj dalej…