Już za mniej niż 20 godzin…

Do roz­po­czę­cia tego­rocz­nych warsz­ta­tów zosta­ło mniej niż 20 godzin… Jest to więc ostat­nia chwi­la, by przy­po­mnieć, że mamy licz­nych patro­nów medial­nych, w tym tak zna­czą­ce media, jak ekai.pl w Pol­sce i Rora­te Caeli za gra­ni­cą. A jeden z naszych patro­nów, Domi­ni­kań­ski Ośro­dek Litur­gicz­ny (litur­gia domi­ni­kań­ska Czy­taj dalej…

Przez , temu

Sekre­tarz Ecc­le­sia Dei na Ars Celebrandi

Miło nam poin­for­mo­wać, że gościem spe­cjal­nym tego­rocz­nej edy­cji warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di będzie J.E. ks. abp Guido Poz­zo, sekre­tarz Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei. Ksiądz Arcy­bi­skup spo­tka się z uczest­ni­ka­mi warsz­ta­tów, wygło­si pre­lek­cje i odpo­wie na pyta­nia. Odpra­wi tak­że mszę św. pon­ty­fi­kal­ną w Bazy­li­ce Licheń­skiej oraz Czy­taj dalej…

Przez , temu

Ryt domi­ni­kań­ski na Ars Celebrandi

Tra­dy­cją sta­ły się cele­bra­cje Mszy św. w rycie domi­ni­kań­skim na warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di. W tym roku Mszę solen­ną odpra­wi ojciec Vin­cen­zo M. Nuara z Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei. Uro­czy­sta litur­gia będzie spra­wo­wa­na w koście­le Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej we wto­rek 17 lip­ca o godz. 17.00. Przed­sta­wia­my Czy­taj dalej…

Nauki reko­lek­cyj­ne na Ars Cele­bran­di 2018

W tym roku kaza­nia reko­lek­cyj­ne pod­czas codzien­nych mszy solen­nych wygło­si ks. dr Fran­ci­szek Gomuł­czak SAC. Przed­sta­wia­my życio­rys nasze­go czci­god­ne­go reko­lek­cjo­ni­sty: Ksiądz dr Fran­ci­szek Gomuł­czak SAC uro­dził się 21 sierp­nia 1957 roku we wsi Dobko­wi­ce, woj. pod­kar­pac­kie (archi­diec. prze­my­ska), tam też Czy­taj dalej…

Przez , temu

Servi­te Domino!

Wydaw­nic­two Bene­dyk­ty­nów Tyniec opu­bli­ko­wa­ło pod­ręcz­nik dla mini­stran­tów i cere­mo­nia­rzy do litur­gii w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, autor­stwa Szy­mo­na Orki­sza, człon­ka naszej eki­py warsz­ta­to­wej. Jest to jeden z owo­ców warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di. Gorą­co pole­ca­my tę publi­ka­cję. Załą­cza­my kil­ka słów od wydaw­nic­twa na temat książki.

Zdję­cia 360° z Ars Cele­bran­di 2017

W naszej gale­rii z tego­rocz­nej edy­cji warsz­ta­tów poja­wi­ły się zdję­cia pano­ra­micz­ne 360°. Zapra­sza­my na wir­tu­al­ną wyciecz­kę po kil­ku naj­waż­niej­szych cele­bra­cjach Ars Cele­bran­di 2017. Uwa­ga, moduł może nie dzia­łać na nie­któ­rych urzą­dze­niach mobil­nych. Za utrud­nie­nia przepraszamy.

Peł­ne nagra­nie kon­fe­ren­cji pod­su­mo­wu­ją­cej dzie­sięć lat obo­wią­zy­wa­nia motu pro­prio Sum­mo­rum Pontificum

Ocze­ki­wa­ne z nie­cier­pli­wo­ścią peł­ne nagra­nie kon­fe­ren­cji „10 lat Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum”, któ­ra odby­ła się w dniu 23 lip­ca br. w Liche­niu w ramach warsz­ta­tów „Ars Cele­bran­di”, zosta­ło wła­śnie udo­stęp­nio­ne! Ksiądz Grze­gorz Śnia­doch IBP, Jaro­sław Jar­czew­ski (cere­mo­niarz) i red. Tomasz Rowiń­ski z kwar­tal­ni­ka „Chri­stia­ni­tas” pod­su­mo­wu­ją obec­ny stan recep­cji Czy­taj dalej…

Przez , temu